Danmark

I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme, lyder stroferne fra en sang. Jeg har Danmark på hjerte og jeg er stolt af at være dansker og synes, vi bor i et helt fantastisk smukt og frodigt land. Man skal ikke køre så langt ud fra byen, før Guds vidunderlige skaberværk kommer til syne.

Gid vi ville passe noget mere på det, der er desværre alt for meget, der går op i penge og penge varer ikke evigt, de forgår, naturen forfalder af gift og kemikalier mm. Der er så meget forurening, det er sørgeligt, men sandt.

Det jeg skriver her på siden, står for egen personlige mening og kommer fra mit hjerte.

Jeg kan huske under Muhammed krisen, var der mange muslimer, der kogte op over, at der var en, der havde tegnet nogle tegninger og det resulterede i, at muslimer verden over blev vrede, gale, sure og rasende, ja, så rasende, at de brændte det danske flag af. Det er lige så ærekrænkende for mig, at de brænder det danske flag af, det er bare ikke i orden, skal jeg så også gå agurk og brænde deres flag osv. af? Jeg tænker, hvor var det da bare en billig lejlighed til at lade deres had for alle mennesker, der ikke tror det samme som dem, stå til regnskab.

Hvordan skulle alle kristne så ikke gå amok, når der har været lavet blasfemiske film og mange hånlige tegninger??? Det er dybt ærekrænkende. Vi lærer i Bibelen, at vi skal tilgive og så bede for dem og så tager Gud sig selv af dem.

Der er meget mere, jeg kan sige om det, men, det vælger jeg ikke at gøre.

God fornøjelse! Og Gud velsigne dig!

Gud bevare Danmark!

🙂

In Denmark I am born,my home, says words from songI've Denmark at heart and 

am proud  to  be a Dane  and  think  we l ive in  fantastic  beautiful and fertile  country .  One should not run as far from the city before God's wonderful creations will be displayed.

I wish we would take more care on it,unfortunately there is too much to go up in money and money will not last foreverthey pass away,nature become of poison and chemicals and more. There is so much pollution,it's sad but true.

What I write on this site are those of my own personal opinion and from my heart.

remember during the cartoon crisis,there were many Muslims who cooked up that there was one 
that  had  drawn  some  drawings  and this  resulted  in the fact that  Muslims  around the world  were  angry mad angry  and  furious , even  so  furious they  burned  the Danish  flag........ . It's not alright they do so it hurt me  that  they  burn  the Danish  flag , it's just  not  working should  also  go  cucumber  and  burn 
their  flag ?
think , where  was  it just  cheap opportunity  to let  their  hatred  for all  people  who does not believe the same  as  they do .

How  should  all  Christians  do not  go crazy  when  there  has  been  made ??blasphemous  films  and  many drawings ? ?
It is  deeply  defamatory We`re  learn ing from the Bible  that  we  must forgive   then God  will  take of them.

There  is   much more  can  say about  it, but  it  I choose  not to do .

Enjoy !

God  bless  you !

God Save  Denmark !
 

Dannebrog

Ifølge legenden faldt Dannebrog ned fra himlen under slaget ved Lyndanisse (i dag Tallinn i Estland ) den 15. juni 1219 , den dag som vi i dag kalder Valdemarsdag (Se også Anders Sunesen og Valdemar 2. Sejr ). Korstoget i 1219 var med en mægtig hær, som esterne ikke kunne stille noget op imod. Det er dog usikkerhed om tid og sted er korrekte.

Den ældste kilde siger: Danskere i året 1208 kæmpede i Livland , i nutidens Estland på et sted som kaldes Fellin (Viljandi), og (da de næsten var slået) ydmygt påkaldte Guds hjælp, da opnåede de den nåde, at de straks modtog et flag, som faldt ned fra himlen, tegnet med et hvidt kors på en ulden dug.
 
Traditionen fortæller videre, at en himmelsk røst samtidig fortalte, at danskerne ville sejre under dette tegn, hvilket de også gjorde. Det er usikkert hvad der egentlig skete under
slaget ved Lyndanisse eller slaget ved Fellin , og kilderne er først nedskrevet 300 år efter begivenhederne skulle have fundet sted.

Erobreren, der i front fører Sankt Georgskorset i sl aget ved Hastings i 1066. Ioannis Skylitzis Krønike fra Biblioteca Nacional, Madrid, viser væringer fra Miklagaard omkring år 1100 med et rødt flag med et hvidt kors. Således er både flaget og navnet dokumenteret senest fra Valdemar Atterdags tid og kan således stamme fra de estiske korstog blot 150 år før, eller måske endda endnu tidligere.

Det Danske FlagDet danske flag er rødt og hvidt.

Den røde farve syboliserer Jesu blod.

Den hvide farve symboliserer Jesu renhed.

Vender du det danske flag lidt, er der et hvidt kors. symbolet på, at flaget kommer fra Gud.

Gud gav os Flaget 🙂

Dannebrog

According to legend, Dannebrog fell down from heaven during the battle of Lyndanisse ( now Tallinn, Estonia ) 15 June 1219 , the day on which we now call Valdemar ( See also Donald Sunesen and Valdemar second victory ) . Crusade in 1219 was with a mighty army that Estonians could not do anything against . It is uncertainty about the place and time are correct .

The oldest source said : Danes in year 1208 fought in Livonia , in today's Estonia , at a site called Felline ( Viljandi ) , and ( as they were almost beaten ) humbly calling upon God's help , since they achieved the grace that they immediately received a flag, which fell from the sky , drawn with a white cross on a woolen cloth .
 
Tradition  says that  heavenly  voice  simultaneously  told  that  the Danes  would  win  under  this sign , which  they  did It is  unclear  what actually  happened  during the battle  of  Lyndanisse or  Battle  of  Felline , and  the sources are  first  written down  300 years  after the  events  all egedly took  place .

Dannebrog  is  attested  by  the  Dutch  herald  Gelre (1334-1375)  who  in  the work " Armorial  Gelre among other things  incorporates  weapon  to die  coninc  van  Denmark showing the  national coat of arms  with  leopards  associated  with  golden  helmet  with  hermelinsklædte  and  peacock  occupied  vessel horn  and  a qua dratic  Danish flags Also  in  Belleville  weapons  book  from  1380-90  is  shield  with  cross  with the  name  Denenbro ce over At  Bayeux Tapestry  from  about  1068-69  leads  rearguard  a red  flag  with  white  cro ss possibly  Danish  relatives  of  William the  Conqueror who  leads  in  front  of St. George  Cross in the  Battle  of Hastings in 1066  Ioannis  Skylitzis  Chronicle  from  Biblioteca  Nacional , Madrid shows  script  from  Miklagaard  around  1100  with  red flag  with  white  cross . Thus,  both  the flag  and  the name  later  documented  from  Valdemar  Atterdag  time and  can  thus  come  from  the  Estonian  crusade  just 150  years before , or  perhaps  even earlier .

Danmark

 

Hej! 🙂

Ja, så er vi i en tid, hvor mange minder og dansk historie ihukommes.

Mine tanker strør ud dette, hvor er jeg dog taknemlig til de modstandsfolk der kæmpede for vort land Danmark under anden verdenskrig.

De satte livet på spil for vort smukke fædreland, alt satsede de.

De løb frem mod det mål at befri Danmark for besættelsesmagten.

 

Jeg har gennem en måneds tid talt med en modstandsmand, han fortæller historier fra dengang, hvor farligt alting var, bare det at sidde i etvindue, var nok til at en mand blev skudt, han beretter om, hvordan de sprang tyske skibe og køretøjer i luften.  (rigtig spændende)

Jo, de var helte var de/er de. I dag er de ganske få tilbage og de bliver hyldet her i Aalborg den 5. maj, jeg er inviteret med og glæder mig til at tale med dem.

 

Min pointe i det her er; dengang var det en fysisk krig, i dag er det en åndelig krig, er vi parate til at stå i gabet for Danmark?

 

Der er talt meget om, at enten bliver det en kristen eller en muslimsk vækkelse, hvad foretrækker du?


Hvad vil du personligt gøre?


Alt sker ved Guds Hellige Ånd, vi må være lydige og lydhøre over for, hvad Ånden siger, vi skal gøre.

 

Vi må vidne til alt og alle, uanset, hvor vi er henne, gøre det Helligånden siger og vandre i Jesu kærlighed, række ud mod mennesker med Guds kærlighed, husk Gud er kærlighed. 1. Joh.4,16 Vi skal bliveJesus lig, have Kristi sindelag, vi må gøre som Jesus gjorde.

 

Det lyder så nemt, men er det ikke altid, det er en proces. Jeg ønsker bare at tænde ilden i os tilat vandre på Guds veje, gøre Hans vilje, ræk ud modde, der er i din nærhed.

 

Den tid vi går ind i er helt unik og det danske folk er mere åbne end nogensinde for Jesus og tale om tro, tiden er gunstig, for at så ind i menneskers liv.

 

Vi må også huske på, at vækkelsen starter i os selv, vi må handle på Guds Ord Jak.1,22 detbehager Gud og Han belønner dem, der er lydige.

 

Jeg er stolt af vores lille land, vi har et flag, der faldt ned fra himlen, fra Gud. Jeg har skrevet en sang om det og vores natur, alt det smukke Gud har givet os at se på.

 

Hejs det danske flag

 

Se dagen i dag

solen skinner på et tag

fuglen flyver højt

over himlen blå og klar

og det gode vejr skal vi nyde
 mens det er her

Hejs det danske flag

og takke Gud for i dag

 

Se skoven stor og grøn

hvor naturen dog er skøn

se dig omkring

på alle de smukke ting

se på det der gror og spirer

lyt engang hvad dyrene siger

Hejs det danske flag

og takke Gud for i dag

 

Vi bor i et yndigt land

børn, kvinde og mand

vi kommer mange steder fra

vi må pas` på, det vi har

vi må standse had og krig

og gøre det vi kan li`

hejse det danske flag

og takke Gud for i dag

 

Solen den går ned igen

og farver himmelen

i det smukke røde skær

det er godt at være her

der er så meget vi kan li`

vi må leve i harmoni

hejse det danske flag

og takke Gud for i dag.

 

Tekst/musik skrevet af: Ruth Kristensen 

(Sangen kan høres og købes andet sted på siden).

 

 

 

Så til os alle vil jeg sige dette: vi må ikke lade os dysse i søvn, men lad os rejse os i Jesu navn og sprede Evangeliet i vort dejlige land Danmark.

 

Gud velsigne dig!

 

Kærlig hilsen

 

Ruth 🙂

 

Shalom!

 

 

 

 

Denmark

Hello!

Yes, we are in a time when many memories and Danish history remembered.

My thoughts scatter beyond this, where am I thankful for the resistance fighters who fought for our country Denmark during WWII.

They risked their lives for our beautiful homeland, as they gambled.

They ran toward the goal to liberate Denmark for the occupier.

I have over a month's time talking with a resistance fighter, he tells stories from back then, how dangerous everything was just sitting in a window that was enough for a man was shot, he talks about how they jumped German ships and vehicles in the air.
(Very exciting)

Yes, they were heroes, they were / are. Today they are very few left and they are celebrated here in Aalborg, 5
May I have been invited and am looking to talk to them.
My point in this is, back then it was a physical war, today it is a spiritual war, we are ready to stand in the gap for Denmark?
There is much talk about that either becomes a Christian or a Muslim revival, what do you prefer?

What would you personally do?

Everything happens by God's Holy Spirit, we must be obedient and responsive to what the Spirit tells us to do.
We have witnessed everything and everyone, no matter where we are located, making it the Holy Spirit is saying and walk in Jesus' love, reach out to people with the love of God, remember God is love. 1.
Joh.4, 16 We must become Jesus corpses have the mind of Christ, we must do as Jesus did.
It sounds so easy but it is not always, it is a process.
I just want to light the fire in you to walk in the ways of God, do His will, reach out to those in your vicinity.

The time we enter is unique and the Danish people are more open than ever to Jesus and talk about faith, the time is favorable to sow into people's lives.
We must also remember that revival starts in ourselves, we must act on God's Word Jak.1, 22 it pleases God and He rewards those who are obedient.


I'm proud of our little country we have a flag that fell from heaven, from God.
I've written a song about it and our nature, all the beauty God has given us to look at.Hoist the Danish flag (Translated to english)

See current day
sun shining on a roof
bird flying high
the sky blue and clear
and the good weather we enjoy
while it is here
Hoist the Danish flag
and thank God for today

See the forest big and green
where nature, however, are estimates
look around
All the beautiful things
look at that which grows and sprouts
listen even know what the animals say
Hoist the Danish flag
and thank God for today

We live in a lovely country
children, woman and man
we come from many places
we must pass on `` what we have
we must stop the hate and war
and do what we can `li
hoist the Danish flag
and thank God for today

The sun it goes down again
and colors of the sky
in the beautiful red glow
it's good to be here
there is so much we can li `
we must live in harmony
hoist the Danish flag
and thank God for today.Text / music written by: Ruth Kristensen
(The song can be heard and purchased elsewhere on the page).

So to us all I will say this: we must not allow ourselves lull to sleep, but let us rise up in Jesus' name and spread the Gospel in our wonderful country Denmark.

  

God bless you!

Sincerely

Ruth 🙂

Shalom!

 

Dannebrog 800 år historie

13.06.2019 Af Thomas Godsk Larsen

Dannebrog fylder 800 år: Korssymbolet mellem krig og frelse

Korset, som vi finder i vores fejrede Dannebrog, var slet ikke et kristent symbol til at starte med. I anledning af Dannebrogs 800 års jubilæum kigger vi nærmere på korset som symbol

Med korset på slagmarken

Vores rød-hvide flag er verdens ældste nationalflag. I år er det 800 siden, at flaget ifølge et sagn faldt fra himlen, da den danske konge Valdemar Sejr var ved at tabe et slag i Estland. Flaget ændrede de danske korsridderes krigsheld – de vandt slaget.

Der er den kerne af sandhed i sagnet, at Dannebrog med sit hvide kors på rød bund er et korsfarerbanner og har sin oprindelse i korstog i Østersøområdet i begyndelsen af 1200-tallet. Samme banner blev ført af middelalderens tyske kejsere fra 1194, når de var på korstog eller i krig, og ikke mindst af Johanniterordenen (malteserkorset).

For korsridderne symboliserede korset i flaget det kors, som Jesus blev hængt op på, medens den røde farve symboliserede Jesus’ udgydte blod. På den måde knyttede de kæmpende sig til den bibelske fortælling om Jesus og hans korsfæstelse.

Allerede i år 312 i slaget ved Den Milviske Bro møder vi en fortælling om korset som symbol på kraft og sejr tildelt af Gud. Den romerske kejser Konstantin besejrer sin rival i et afgørende slag, efter at han i en åbenbaring så korsets tegn på himlen og hørte en røst sige ordene In hoc signo vinces (”I dette tegn skal du sejre”). Kristendommen bliver Romerrigets statsreligion, og korset ophøjes til at være symbol for kristendom og frelse.

En anden sejr end på slagmarken

Selv om der har eksisteret flere korstyper før kristendommen og i andre kulturer, er det ubetinget Jesus’ korsfæstelse, som vi læser om i evangelierne, der ligger til grund for, at korset bliver et kristent symbol. På Jesus’ tid var korsfæstelsen en almindelig brugt, men ualmindelig brutal henrettelsesmetode for slaver, jævne folk og politiske modstandere af Romerriget. Døden på korset var meget langt fra sejr på krigsmarken.

I stedet blev korset et symbol på en anden – og langt vigtigere – sejr. I kristendommen udtrykker korset det absolut centrale: At Guds Søn, Jesus, frivilligt tager menneskehedens skyld på sig. Jesus’ korsfæstelse kan tolkes som en absolut nulsituation i gudsforladthed. Frem for at symbolisere kraft, sejr og lykke på slagmarken er korset her lidelse og død – men også frelse og opstandelse; sejr over døden.Korset bliver, med sine vandrette og lodrette linjer, der skærer hinanden, symbol på mødet mellem det himmelske og det jordiske. Den lodrette bjælke symboliserer det himmelske, det guddommelige og det evige, mens den vandrette bjælke symboliserer det jordiske, det menneskelige og det endelige.

De første kristne brugte ikke korset

Korset var dog ikke et fysisk symbol blandt de første kristne, der levede som forfulgte de første par hundrede år. Man brugte korset i prædikener og den slags, men man afbildede det ikke. Man brugte typisk en fisk, hvis man skulle give et tegn til de andre kristne om, at her samledes man i hemmelighed.

Hos Paulus optræder korset som et billede på hele Kristus’ gerning. Korset, som er et billede på lidelse og død, bliver for den kristne et symbol på opstandelse og liv. Her vendes op og ned på værdierne. Døden bliver til sejr, Guds viser sin magt i magtesløsheden. Samtidig kommer korset til at betegne den byrde og smerte, som de kristne må tage på sig som Jesus’ disciple og efterfølgere.

Korset som kristent symbol vinder dog efterhånden frem. Fra og med 300-tallet har vi gamle keltiske solkors eller ringkors, der viser korset med en cirkel bagved. Denne cirkel symboliserer opstandelsen og evigheden. Lidt senere, i 692, vedtager man på et kirkemøde i Konstantinopel, at Jesus fremover skal vises som menneske på korset. Men det var først i 900-tallet, at et kors med afbildning af Kristus; det, vi kalder et krucifiks, blev rigtig populært, og det blev nu flittigt brugt på mønter, regentens rigsæble, vejkors m.m. Og altså også som et symbol brugt i krig.

Korset er hér, dér og allevegne

Korset forekommer både historisk og i dag i en lang række variationer. Ud over de flag, hvor korset indgår, har vi hjælpeorganisationen Røde Kors, der hedder Røde Halvmåne i muslimske lande. Malteserkorset er blevet brugt som firmamærke for De Danske Spritfabrikker og DFDS. Ridderordener og lignende bruger kors som æresmærker, for eksempel storkors, ridderkors og Jernkorset. Kors anvendes på gravsten og i dødsannoncer, i vore dage også generelt, uden nødvendig kristen tilknytning. I vores sprog har ”kors” har en række medbetydninger; man kan tale om “at bære sit kors”, dvs. sin byrde og skæbne, eller at gå i Jesu fodspor. Vi kan også ”krybe til korset”, når vi har gjort noget forkert og har brug for andres tilgivelse. Eller noget kan være et “kors for tanken”; paradokset, at Jesus lod sig korsfæste for at frelse.

At gøre eller slå korsets tegn anvendes i kirkelig sammenhæng af præsten som sejrs-, freds- og trostegn, og korsformen er almindelig i amuletter, for eksempel som halssmykker. Vi møder korset i en lang række salmer, hvoraf nogle også tematiserer korset i Dannebrog, som vi fejrer i år: “Nu vajer korset højt i folkets banner” skriver Chr. Richardt for eksempel i 1861 i en tid, hvor national identitet og kristendom kobles tæt. I salmen ”Vaj nu, Dannebrog, på voven” sang man, efter den gamle salmebog fra 1953, ”Vaj nu, korsets flag, på voven”. Men i salmebogen fra 2002 er man vendt tilbage til Grundtvigs oprindelige tekst fra 1832.

My country

Dannebrog 800 years of history

13.06.2019 By Thomas Godsk Larsen
Dannebrog turns 800: The cross symbol between war and salvation
New Symbols Society and debate
* Share on facebook
* Share on twitter
* Share by mail
*
The cross, which we find in our celebrated Dannebrog, was not at all a Christian symbol at first. On the occasion of Dannebrog's 800th anniversary, we look closer at the cross as a symbol


With the cross on the battlefield

Our red-and-white flag is the world's oldest national flag. This year, it is 800 years ago that, according to a legend, the flag fell from the sky, when the Danish king Valdemar Sejr was losing a blow in Estonia. The flag changed the Danish Crusaders' war hero - they won the battle.
There is the core of truth in the legend that Dannebrog with its white cross on red bottom is a crusader banner and has its origins in crusades in the Baltic Sea region in the early 13th century. The same banner was led by medieval German emperors from 1194 when they were on crusade or in war, and not least by the Order of St. John (the Maltese Cross). For the Crusaders, the cross in the flag symbolized the cross on which Jesus was hanged, while the red color symbolized Jesus' shed blood. In this way, they attached themselves to the biblical story of Jesus and his crucifixion. Already in the year 312 in the Battle of the Military Bridge, we encounter a tale of the cross as a symbol of power and victory assigned by God. The Roman Emperor Constantine defeats his rival in a decisive battle after he, in a revelation, saw the sign of the cross in heaven and heard a voice say the words In hoc signo vinces ("In this sign you must prevail"). Christianity becomes the state religion of the Roman Empire, and the cross is elevated to be the symbol of Christianity and salvation.

The first Christians did not use the cross

However, the cross was not a physical symbol among the first Christians who lived as persecuted for the first few hundred years. You used the cross in sermons and such, but you did not depict it. You typically used a fish if you were to give a sign to the other Christians that they were secretly gathered here.
Read "Did you know - About the fish"
At Paul, the cross acts as a picture of the whole of Christ's work. The cross, which is a picture of suffering and death, becomes a symbol of resurrection and life for the Christian. Here, the values ​​are inverted. Death becomes a victory, God shows his power in powerlessness. At the same time, the cross will denote the burden and pain that Christians must take on as Jesus' disciples and followers.
However, the cross as a Christian symbol gradually emerges. From the 300's we have old Celtic sun crosses or ring crosses that show the cross with a circle behind. This circle symbolizes the resurrection and eternity. A little later, in 692, at a church meeting in Constantinople one decides that Jesus will appear as a human on the cross in the future. But it was not until the 9th century that a cross depicting Christ; what we call a crucifix became very popular, and it was now widely used on coins, the regent's monarch, road crosses, etc. And also as a symbol used in war.

The first Christians did not use the cross

However, the cross was not a physical symbol among the first Christians who lived as persecuted for the first few hundred years. You used the cross in sermons and such, but you did not depict it. You typically used a fish if you were to give a sign to the other Christians that they were secretly gathered here.
At Paul, the cross acts as a picture of the whole of Christ's work. The cross, which is a picture of suffering and death, becomes a symbol of resurrection and life for the Christian. Here, the values ​​are inverted. Death becomes a victory, God shows his power in powerlessness. At the same time, the cross will denote the burden and pain that Christians must take on as Jesus' disciples and followers.
However, the cross as a Christian symbol gradually emerges. From the 300's we have old Celtic sun crosses or ring crosses that show the cross with a circle behind. This circle symbolizes the resurrection and eternity. A little later, in 692, at a church meeting in Constantinople one decides that Jesus will appear as a human on the cross in the future. But it was not until the 9th century that a cross depicting Christ; what we call a crucifix became very popular, and it was now widely used on coins, the regent's monarch, road crosses, etc. And also as a symbol used in war.

The cross is here, there and everywhere

The cross occurs both historically and today in a wide variety of variations. In addition to the flags where the cross is included, we have the relief organization Red Cross, called the Red Crescent in Muslim countries. The Maltese cross has been used as a company brand for De Danske Spritfabrikker and DFDS. Knight orders and the like use crosses as honor marks, such as big crosses, knights' crosses and the iron cross. Crosses are used on tombstones and in death ads, today also generally, without the necessary Christian affiliation. In our language, "cross" has a number of meanings; one can talk about "wearing his cross", ie. its burden and destiny, or walking in the footsteps of Jesus. We can also "crawl to the cross" when we have done something wrong and need others forgiveness. Or something can be a "cross for thought"; the paradox that Jesus was crucified for salvation.
Making or beating the sign of the cross is used in the ecclesiastical context of the priest as victorious, peace and faith signs, and the cross shape is common in amulets, for example, as necklaces. We meet the cross in a large number of hymns, some of which also thematize the cross in Dannebrog, which we celebrate this year: "Now the cross is high in the people's banner" writes Chr. For example, Richardt in 1861 at a time when national identity and Christianity are closely linked. In the hymn "Wow now, Dannebrog, on the woven" you sang, after the old hymnbook from 1953, "Wow now, the flag of the cross, on the woven". But in the 2002 hymn book, you have returned to Grundtvig's original text from 1832.

 

Kommentarer

09.07.2015 18:28

Oluf borremark

Hej søster Ruth
Det er så dejligt at læse din side man bliver så glad og opmuntret af al det dejlige du har
Gud velsignet dig rigt kære søster Ruth

10.04.2015 14:52

jack

Jeg er parat til Pascal forskning i mere end 3 måneder. Jeg er blevet snydt mange gange mellem enkelte lån sites ønsker et lån mellem især blandt flere mennesker. Men hver gang jeg var snydere mig og

04.10.2011 11:19

Kjeld Skjønnemand

Hej, fantastisk at du omtaler det danske flag. Det danske flag rejst op på højkant, er himmelens national flag. Det hvide kors er opstandelsen. Vækkelsens tegn.

04.10.2011 16:03

Ruth Kristensen

Hej Kjeld Tak for kommentaren og sandt ja, dejligt med lidt reaktion på vores flotte Dannebrogs flag endelig flere af dem.

08.02.2010 16:05

kurt jensen

hej Ruth.vi er enige om at vi er allerede politisk solgt,til EU fællesskabet og det indebære,at vi er blevet trælle i vores eget land,Men lad os bede om nyt liv

05.02.2010 12:36

oluf Borremark

hej Ruth
du har fuldstændig ret i hvad du skriver bare der flere som der tør og sige sin mening hold fast i det Gud har givet dig du er
Guds barn