Engle

 
Vi lever i en tid, hvor folk - både kristne og ikke-kristne er facinerede af engle. Hvor man end færdes i en storby, vil man se mange forretninger med et betydeligt udbud af disse himmelske skabninger.
Uheldigvis er meget af det, vi ser og læser i dag, baseret på halve sandheder. Vi har megen litteratur om engle, som er en kombination af mytologi, tro fra hedenske religioner og New Age filosofier - alt i alt er det ikke bare forvirrende, men også langt fra bibelsk lære.

(Siden er oversat med google)
 

Af JoAnne Sekovsky Womens AglowAngels

 
We live in a time when people - both Christians and non -Christians are fascinated by angels . Wherever you travel in a big city , you will see many stores with a substantial supply of these heavenly creatures .
Unfortunately, much of what we see and read today, based on half truths . We have much literature on angels , which is a combination of mythology , beliefs from pagan religions and New Age philosophies - all in all , it is not only confusing but also far from biblical teachings .

(This sites are translated with google) 

By JoAnne Sekovsky Women's Aglow

Hvem er englene, og hvad laver de?

Hvem er englene, og hvad laver de?

Kol.1,16
I ham blev alting skabt
      i himlene og på jorden,
      det synlige og det usynlige,
      troner og herskere,
      magter og myndigheder.
      Ved ham og til ham er alting skabt.

Ja, som alt andet i himlen og på jorden er englene skabt af Jesus. Hvis vi vil søge i Bibelen, finder vi der mange oplysninger om dem.

Sal.103,20
 
Pris Herren, I hans engle,
I stærke krigere, der udfører hans befaling
i lydighed mod hans ord.


Heb.12,22
Nej, I er kommet til Zions bjerg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til tusinder af engle, en festforsamling.

Luk.15,7
Jeg siger jer: Sådan bliver der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke har brug for omvendelse.

Mark.12,25
For når de døde opstår, så hverken gifter de sig eller giftes bort, men er som engle i himlene.

1.Kor.6,3
Ved I ikke, at vi skal dømme engle, for slet ikke at tale om jordiske forhold?

Kan vi forestille os den scene i himlen?, hvor tusinder af engle er samlet foran Guds trone for at være med i glæden over omvendelsen af en enkelt synder - mægtige skabninger som dog en dag skal dømmes af de kristne?

Who are the angels and what do they do?

Who are the angels and what do they do ?

Kol.1 , 16
In him all things were created
in heaven and on earth,
the visible and invisible ,
thrones or dominions ,
principalities and powers .
For him and for him all things were created .
Yes , like everything else in heaven and on earth, the angels created by Jesus . If we want to find in the Bible , we find many details about them.

Sal.103 , 20
Praise the Lord , you his angels ,
In strong warriors who do his commandments
in obedience to his word .


Heb.12 , 22
No , I have come to Mount Zion , to the vibrant city of God , the heavenly Jerusalem , to thousands of angels , a festive gathering .

Luk.15 , 7
I say unto you, there is more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous who do not need repentance .

Mark.12 , 25
For when the dead arise , so neither marry themselves or married off , but are like angels in heaven .

1.Kor.6 , 3
Know ye not that we shall judge angels , not to speak of earthly affairs?

Can we imagine the scene in heaven ? which thousands of angels are gathered before God's throne to join in the joy of repentance of one sinner - mighty creatures but one day be judged by Christians ?
 

Engle er tjenende ånder

Engle er tjenende ånder

Men hvem er englene? Hvorfor er de blevet skabt? Vi finder måske den mest rammende beskrivelse af engle i Hebræerbrevet.

Heb.1,14
Alle engle er jo kun tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, som skal arve frelsen.

Forfatteren til Hebræerbrevet skriver om englene. "Han gør sine engle til vinde og sine tjenere til flammende ild,"

Heb.1,7
Om englene hedder det:
      Han gør sine engle til vinde
      og sine tjenere til flammende ild.

Fordi vor kærlige Gud kendte de prøvelser og vanskeligheder, vi ville komme ud for på jorden, skabte Han engle som sine budbringere primært for at hjælpe og beskytte os.


Angels are ministering spirits


But who are the angels ? Why were they created ? We are perhaps the most apt description of angels in Hebrews .

Heb.1 , 14
All the angels is only ministering spirits, sent forth to help those who will inherit salvation .

The author of Hebrews writes about angels . " He makes his angels winds and his servants flames of fire. "

Heb.1 , 7
About the Angels says :
He makes his angels to win
and his servants flames of fire .

Because our loving God knew the hardships and difficulties we would encounter on earth , He created the angels as his messengers , primarily to help and protect us .

 

Engle beskytter de retfærdige

Engle beskytter de retfærdige

Sal.91,11-12
for han vil give sine engle befaling
om at beskytte dig på alle dine veje.
 De skal bære dig på hænder,
så du ikke støder din fod på nogen sten.

Lige fra den dag Gud forviste Adam og Eva fra Edens have, har Guds folk været beskyttet af disse engle.

Vi har et andet bemærkelsesværdigt billede. Da kongen af Aram var i krig mod Israel, sendte han en stærk hær af sted for at omringe byen. Profeten Elias tjener så tropperne og blev forfærdet, men Elisa bad, og tjenerens øjne åbnedes. Da han så op, så han bjergene fyldt af Herrens heste og vogne af ild hele vejen rundt om Elisa. Dette er bare en af de alvorlige krisesituationer, hvor Herren sendte en hær af engle til at beskytte og redde Israel.

Angels protect the righteous


Sal.91, 11-12
for he will give his angels charge
to guard you in all your ways.
They will carry you on hands
so you will not dash your foot against a stone .

From the day God banished Adam and Eve from Eden , God's people have been protected by these angels.

We have another remarkable image . When the king of Aram was at war with Israel , he sent a strong army out to encircle the city . Elijah serves as the troops and was appalled , but Elisha prayed , and the waiter's eyes were opened . When he looked up he saw the mountains filled the Lord's horses and chariots of fire all around Elisha . This is just one of the serious crisis situations where the Lord sent an army of angels to protect and save Israel .

Engle tjente i det gamle testamente

Engle tjente i det gamle testamente

Længe før dette beretter Bibelen imidlertid i Det gamle Testamente om flere tilfælde af engles tilstedeværelse. Faktisk ser vi engle beskytte og betjene Jesu forfædre, samt dem de var involveret med i deres liv. Da patriarken Abram forlod sit fædreland, gav Gus ham et mægtigt løfte.

1.Mos.15,5
Så tog han ham udenfor og sagde: »Se på himlen, og tæl stjernerne, hvis du kan.« Og han sagde: »Så mange skal dine efterkommere blive.«

Som årene gik, og hans kone Saraj ingen børn fik, mistede Abram sin tro og tog sin kones trælkvinde Hagar som kone. Da Hagar blev gravid, blev Saraj jaloux, og hun behandlede hende så hårdt, at Hagar flygtede. Gud sendte en engel til Hagar for at fortælle hende at hun skulle tage tilbage til Abram og Saraj.

1.Mos.16,7-12
Herrens engel traf hende ved en kilde i ørkenen, kilden ved vejen til Shur. Han sagde: »Hagar, Sarajs trælkvinde, hvor kommer du fra, og hvor skal du hen?« Hun svarede: »Jeg er på flugt fra min frue Saraj.« Men Herrens engel sagde til hende: »Vend tilbage til din frue, og find dig i hendes behandling.«  Og Herrens engel sagde til hende: »Jeg vil gøre dine efterkommere så talrige, at de ikke kan tælles.« Og Herrens engel sagde til hende:
      »Se, du er med barn;
      du skal føde en søn
      og give ham navnet Ismael,
      for Herren har hørt din lidelse.
       Han skal blive
      et vildæsel af et menneske;
      hans hånd skal være vendt mod alle
      og alles hånd mod ham,
      han skal leve på tværs af alle sine brødre.«

Hagar vendte tilbage til Saraj og Abram og fødte den søn, som englen havde forudsagt. Denne søn var Ismael, og han er anset for at være "far" til det arabiske folk. Mange flere år gik, og da Abram (nu Abraham) var 99 år gammel, havde han stadig ikke fået sit lovede afkom. En dag dukkede der tre gæster (engle) op hos ham.

1.Mos.18,10
Da sagde han: »Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har din kone Sara en søn!«
Sara stod og lyttede i teltåbningen bag ham.

Efter deres søn Isak var født, blev der konkurrence imellem de to dreng, og Abraham sendte Hagar og Ismael væk. Da de vandrede ude i ørkenen, talte en engel igen til Hagar og lovede, at Gud ville gøre Ismael til et stort folk. Selvom Ismael aldrig kunne blive Abrahams arving, så forlod Gud ham ikke, og Han trøstede hans mor. I Det gamle Testsamente er der andre beretninger om engle, som hjælper og beskytter Guds folk og tit bringer dem godt nyt.

Det var en engel, der talte ud af en brændende busk til Moses for at fortælle ham, at han skulle tage til Ægypten og føre israelitterne ud i friheden fra det land, og en engel var et redskab i udfrielsen. Det var også en engel, som instruerede Moses` efterfølger Josva samt andre israelske ledere.

Engle served in the Old Testament

Long before the Bible recounts, however, in the Old Testament on several cases of angel's presence. In fact, we see angels protect and serve Jesus ancestors and those they were involved with in their lives. As the patriarch Abraham left his homeland, gave Gus him a mighty promise.

1.Mos.15,5
So he took him outside and said: 'Look at the sky and count the stars if you can. "And he said:" So shall your descendants be. "

As years passed and his wife Sarai had no children, lost his faith, and Abram took his wife's maidservant Hagar as a wife. When Hagar became pregnant, Sarai was jealous, and she treated her so badly that Hagar fled.
God sent an angel to Hagar to tell her that she should go back to Abram and Sarai.

1.Mos.16,7-12
Angel of the Lord found her by a source in the desert source by way of Shure. He said, "Hagar, Sarai maidservant, where you come from and where are you going?" She replied: "I am fleeing from my mistress Sarai." But the Lord's angel said to her: "Go back to your mistress, and
Find yourself in her treatment. "And the Lord's angel said to her:" I will make your descendants so numerous that they can not be counted. "And the angel of the Lord said to her:
      "Behold, you are with child;
     
you will give birth to a son
     
and call his name Ishmael,
      
the Lord has heard your suffering.
     
He must be
      
a wild donkey of a man;
      
his hand shall be turned against all
      
and everyone's hand against him;
      
he must live across all of its brothers. "

Hagar returned to Sarai and Abram, and gave birth to the son, as the angel had foretold. This son was Ishmael, and he is considered the "father" to the Arab people. Many more years passed and when Abram (now Abraham) was 99 years old, he still had not received his promised offspring.
One day there appeared three guests (angels) up with him.

1.Mos.18,10
He said: "Next year at this time I come back to you, and so has your wife Sara a son!" Sarah was listening in tent door behind him.

After their son Isaac was born, there was competition between the two boys, and Abraham sent Hagar and Ishmael away. As they wandered in the desert, an angel spoke again to Hagar and promised that God would make Ishmael a great nation. Although Ishmael never be Abraham's heir, so God left him, and he comforted his mother.
In the old Testsamente there are other stories about angels who help and protect God's people and often brings them good news.

It was an angel who spoke out of a burning bush to Moses to tell him that he should go to Egypt and lead Israel to freedom from the country and an angel was a tool of liberation. It was also an angel who instructed Moses successor `Joshua and other Israeli leaders.

Hvordan ser englene ud

Hvordan ser englene ud


Vi har meget at lære om englenes oprindelige rangorden i de gamle testamentlige bøger. Esajas` Bog, Ezekiels Bog og Daniels Bog. Du har måske spekuleret på, hvordan engle præcist ser ud. Det kan være, du har forestillet dig dem som overjordiske, afklarede skabninger iklædt lange kjortler. Men dette billede er i stor udstrækning produceret af middelalderlige kunstnere og skulpturer snarere end fra Bibelen.


Ez.28,12-14
Menneske, syng en dødsklage over Tyrus' konge, og sig til ham: Dette siger Gud Herren:
      Du var seglet på fuldkommenhed,
      fyldt med visdom og af fuldendt skønhed.
      
Du var i Eden, i gudshaven.
      Alle slags ædelsten sad på din dragt:
      rubin, topas og månesten,
      krysolit, shoham og jaspis,
      safir, granat og smaragd;
      udhamret og dekoreret kunstarbejde i guld
      blev anbragt på dig, den dag du blev skabt.
       
  Du var en salvet kerub,
      jeg gjorde dig til beskytter;
      du var på det hellige gudebjerg,
      du vandrede blandt funklende sten.

Bibellærere mener, at disse vers referer til Satan før hans fald.


Selvom Bibelen ikke specifikt beretter om engles udseende, så giver den os en beskrivelse af keruberne, en af de højeste rangordner inden for engle. Ezekiel har følgende at fortælle os.


Ez.10,8-22
Under kerubernes vinger kom der noget af form som en menneskehånd til syne. Jeg så fire hjul ved keruberne, et hjul ved hver kerub, og hjulene så ud som funklende krysolit. De så alle fire ens ud, og det var, som der var anbragt et hjul inden i hjulet. Når keruberne gik, kunne hjulene bevæge sig i alle fire retninger, og de drejede ikke, når de gik. For de fulgte den retning, hovedet vendte, og de drejede sig ikke, når de gik. Hele deres krop, deres ryg, deres hænder, deres vinger og hjulene var fulde af øjne, der sad rundt om på dem alle fire, på hjulene.
Jeg hørte, at hjulene blev kaldt Galgal. Hver havde fire ansigter: Det første var et kerubansigt, det andet et menneskeansigt, det tredje et løveansigt og det fjerde et ørneansigt.  Og keruberne hævede sig. Det var det samme levende væsen, som jeg havde set ved floden Kebar. Når keruberne gik, bevægede hjulene sig ved siden af dem, og når keruberne løftede deres vinger for at hæve sig fra jorden, drejede hjulene ikke bort. Når de stod stille, stod hjulene også stille, og når de hævede sig, hævede hjulene sig sammen med dem, for det levende væsens ånd var i dem. Herrens herlighed forlod nu templets tærskel og stillede sig over keruberne. Mens jeg så på det, løftede keruberne deres vinger og hævede sig fra jorden, og hjulene fulgte med. Så stillede de sig i østporten til Herrens tempel, og Israels Guds herlighed var oven over dem.
Det var det samme levende væsen, som jeg havde set under Israels Gud ved floden Kebar, og jeg forstod, at det var keruber. Hver havde fire ansigter og fire vinger og under vingerne noget, der lignede menneskehænder. Deres ansigter lignede og så ud som de ansigter, jeg havde set ved floden Kebar. De gik hver især lige frem.

En anden høj rangorden inden for engle er seraferne. Vi finder beskrivelse af serafer i Esajas` Bog.

Es.6,2-4
 
Serafer stod omkring ham. De havde hver seks vinger; med de to skjulte de ansigtet, med de to skjulte de fødderne, og med de to fløj de. De råbte til hinanden:
      »Hellig, hellig, hellig er Hærskarers Herre,
      hele jorden er fuld af hans herlighed!«
Deres råb fik dørtappene til at ryste, og huset fyldtes med røg.

Endnu en beskrivelse af en skabning, som vi må antage er en engel, finder vi i Daniels Bog.

Dan.10,5-6
Løftede jeg øjnene og så en mand iført en linneddragt, med et bælte af Ufaz-guld om lænden. Hans legeme var som krysolit, hans ansigt strålede som lynet, hans øjne som flammende fakler, og hans arme og hans fødder var som blank kobber. Når han talte, lød det som en folkeskare.

Den "mand" var blevet udsendt af Gud for at fortælle Daniel, hvad der i fremtiden skulle ske med Israel.

How do the angels out


We have much to learn about angels initial ranking of the Old Testament books. Isaiah` book Ezikiels Book and Book of Daniel. You may have wondered how exactly angels look like. It may be that you have imagined them as celestial, serene creatures dressed in long robes. But this picture is largely produced by medieval artists and sculptures rather than from the Bible.


Ez.28.12-14
Man, sing a lament over Tyre king and say to him: Thus says the Lord God:
You were the seal of perfection,
full of wisdom and perfect beauty.  You were in Eden, in God's garden.
All kinds of precious stones sat on your suit:
ruby, topaz and moonstone,
chrysolite, onyx and jasper,
sapphire, garnet and emerald;
hammered and decorated art work in gold
were placed on you the day you were born.
You were an anointed cherub,
I made you protect;
you were on the holy gudebjerg,
you walked among the sparkling stones.

Bible Teachers believe that these verses refer to Satan before his fall.


Though the Bible does not specifically tell about angels look, so it gives us a description of the cherubim, one of the highest rank in angels.
Ezekiel has this to tell us.


Ez.10.8-22
During the cherubim wings came something shaped like a human hand appeared. I saw four wheels by the cherubim, one wheel by each cherub, and the wheels looked like sparkling chrysolite. They saw all four the same, and it seemed as if there was placed a wheel inside the wheel. When the cherubim went, the wheels could move in all four directions and they turned not when they went. For they followed the direction of head turning, and they were not where they went. Throughout their body, their backs, their hands, their wings and the wheels were full of eyes, who sat around on all four of them on wheels. I heard that the wheels were called Galgal. Each had four faces: the first was a kerubansigt, the other a human face, the third a lion's face and the fourth an eagle's face. And cherubim rose up. It was the same creature that I had seen on the river Chebar. When the cherubim went, the wheels moved beside them, and when the cherubim lifted their wings to rise from the earth, the wheels were not lost. When they stood still, the wheels were too quiet, and when they rose, closed the wheels moved with them to the living being's spirit was in them. Lord's glory left now threshold of the temple and stood over the cherubim. As I looked at it, lifted the cherubim their wings and rose from the ground, and the wheels came with.
They stood in østporten to Lord Temple, and Israel's glory was above them.
It was the same creature that I had seen the God of Israel by the river Chebar and I understood that it was cherubs. Each had four faces and four wings and under the wings something like human hands. Their faces looked like and looked like the faces I had seen on the river Chebar.
They each went straight forward.

Another high ranking of angels are seraphim.
We find the description of the seraphim in Isaiah `Book.

Es.6,2-4
Seraphim stood around him. They each had six wings, with two he covered his face, with two he covered his feet, and with two they flew.
They yelled at each other:
      
"Holy, holy, holy is the Lord of hosts,
      
the whole earth is full of his glory! "
Their cries were dørtappene to shake and the house was filled with smoke.

Another description of a creature that we must assume is an angel, we find in Daniel.

Dan.10,5-6
I raised his eyes and saw a man wearing a linen suit with a belt of Ufaz-gold on the lower back. His body was like chrysolite, his face shone like lightning, his eyes like flaming torches, his arms and his feet were like polished copper.
When he spoke, it sounded like a crowd.

The "man" had been sent by God to tell Daniel what the future would happen to Israel.

Englene betjente Jesus

Englene betjente Jesus


Bibelen fortæller om tre tilfælde forud for Jesu fødsel, hvor detn faktisk var engle, som spillede en rolle i nogle menneskers liv.

Zakarias var præst og gift med den barnløse Elisabeth, som var jomfru Mariaas kusine. Elisabeth var gold og sørgeligt nok var ægteparret nu både gamle og barnløse. En dag, mens Zakarias var på sit skifte i templet, viste en engel sig for ham.

Luk.1,13-17
  Men englen sagde til ham: »Frygt ikke, Zakarias! For din bøn er hørt. Din hustru Elisabeth skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Johannes. Han skal blive dig til fryd og glæde, og mange skal glæde sig over hans fødsel, for han skal blive stor for Herren; han må ikke drikke vin og øl, men han skal fyldes med Helligånden allerede fra moders liv,  og mange af Israels børn skal han føre tilbage til Herren deres Gud.
Han skal gå foran ham i Elias' ånd og kraft for at vende fædres hjerte til deres børn og give ulydige et retfærdigt sind og skaffe Herren et folk, der er gjort rede.«

Luk.1,19
Da svarede englen ham: »Jeg er Gabriel, som står for Guds ansigt, og jeg er sendt for at tale til dig og bringe dig dette glædelige budskab.

Et stykke tid efter viste den samme engel , Gabriel, sig for Maria.

Gabriel sagde til hende.

Luk.1,30-33
 Da sagde englen til hende: »Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus.  Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; 
 han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige.«

Maria stillede et spørgsmål

Luk.1,34-35
 
Maria sagde til englen: »Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand.«  Englen svarede hende: »Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds Søn.

Det er sandt, at intet er umuligt for Gud. Kort tid derefter opdagede Maria, at hun var gravid. Men før hendes forlovede Josef kunne skille sig fra hende, viste en engel sig for ham i en drøm.

Matt.1,19-21
Hendes mand Josef var retsindig og ønskede ikke at bringe hende i vanry, men besluttede at skille sig fra hende i al stilhed.  Mens han tænkte på dette, se, da viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: »Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden.
 Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder.«

Den nat Jesus blev født, viste englene sig også for hyrderne på de nærliggende marker. Efter Jesu fødsel prøvede den regerende kong Herodes at finde barnet, så han kunne få ham slået ihjel. Men igen greb Gud ind gennem en engel.

Matt.2,13-14
Da de var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger: »Stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten, og bliv dér, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel.« Og han stod op, og mens det endnu var nat, tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten. Og dér blev han, indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: »Fra Egypten kaldte jeg min søn.«

Selv om det er meget sansynligt, at Jesus havde andre møder med engle i sit hordiske liv, så beretter bibelen kun om to tilfælde. Det første var efter, at satan havde fristet ham i 40 dage. "Da forlod Djævelen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham."

Det andet englebesøg var i Getsemane Have kort før, Jesus blev arresteret.

Luk.22,41-43
Så gik han så langt som et stenkast fra dem, knælede ned og bad: Far, hvis du er villig til det, så tag det her lidelsens bæger fra mig. Men din vilje ske, ikke min. Da viste en engel fra Himlen sig for ham og styrkede ham.

Jesus henviste også tilengle, da Hans venner prøvede at beskytte Ham mod de soldater, som kom for at arrestere Ham i Getsemane Have.

Matt.26,52-53
Da sagde Jesus til ham: »Stik dit sværd i skeden! For alle, der griber til sværd, skal falde for sværd.
Eller tror du ikke, at jeg kan bede min fader om på stedet at give mig mere end tolv legioner engle til hjælp?

En af de smukkeste hændelser skete ved englenes møde med kvinderne, som gik ud til Jesu grav den treide dag efte Hans død. De fandt graven tom.

Luk.24,4-8
Mens de stod og ikke vidste, hvad de skulle tro, var der med ét foran dem to mænd i lysende klæder. Kvinderne blev forfærdede og bøjede sig med ansigtet mod jorden, men mændene sagde til dem: »Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer, mens han endnu var i Galilæa, og sagde, at Menneskesønnen skulle overgives i syndige menneskers hænder og korsfæstes og opstå på den tredje dag.« Så huskede de hans ord.

Endnu en tilsynekomst af engle relateret til Jesu genkomst og er beskrevet i Apostlesnes gerninger.

Apg.1,10-11
Som de nu stirrede mod himlen, mens han fór bort, se, da stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde: »Hvorfor står I og ser op mod himlen, galilæere? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen.«

Angels are messengers Jesus


The Bible tells of three cases before the birth of Jesus, where detn actually angels who played a role in some people's lives.

Zechariah was a priest and married the childless Elizabeth, who was a virgin Mariaas cousin. Elizabeth was barren and sadly, the couple are now both old and childless.
One day, while Zacharias was on his switch to the temple, an angel appeared to him.

Luk.1,13-17
But the angel said unto him: 'Fear not, Zacharias! For your prayer is heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and thou shalt call his name John. He shall be to thee joy and gladness, and many shall rejoice at his birth, for he shall be great before the Lord, he must not drink wine and beer, but he should be filled with the Holy Spirit right from the womb, and many of the children of Israel he shall bring back to the Lord their God.
He will go before him in Elijah's spirit and power to turn hearts of the fathers to their children and give disobey a just mind and get the Lord a people made ready. "

Luk.1, 19
As the angel said to him: "I am Gabriel, that stand before God and I am sent to speak to you and bring you this good news.

Some time after it showed the same angel, Gabriel, appeared to Mary.

Gabriel said to her.

Luk.1,30-33
As the angel said to her: "Fear not, Mary! For you have found favor with God. Behold, you shall conceive and bear a son, and thou shalt call his name Jesus.
He shall be great and is called the Most High Son, and the Lord God will give him his father David's throne, and he shall reign over the house of Jacob forever, and there will be no end to his kingdom. "

Mary asked a question

Luk.1,34-35
  
Mary said to the angel: "How can that be? I've never been with a man. "The angel answered her:" The Holy Spirit will come upon you, and the highest power will overshadow you.
Therefore, the child who is born will be called holy, Son of God.

It is true that nothing is impossible with God. Shortly thereafter Mary discovered that she was pregnant.
But before her fiance Joseph could divorce her, an angel appeared to him in a dream.

Matt.1,19-21
Her husband Joseph was upright and did not want to bring her into disrepute, but decided to divorce her quietly. While he thought about this, behold, the Lord's angel appeared to him in a dream and said: 'Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife for the child, she waits, was conceived by the Holy Spirit .
She will give birth to a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins. "

The night Jesus was born, the angels showed themselves also to the shepherds in the nearby fields. After the birth of Jesus tried the reigning King Herod to find the child so he could get him killed.
But again grabbed God through an angel.

Matt.2,13-14
When they had gone, behold, the Lord's angel appeared in a dream to Joseph, saying: 'Arise, take the child and his mother, and flee into Egypt, and stay there until I tell you. For Herod will seek the young child to destroy him. "And he stood up, and while it was still night, he took the child and his mother and went to Egypt.
And there he was, until Herod was dead, that it might be fulfilled which the Lord has spoken through the prophet, saying: "From Egypt I called my son."

Although it is much probability that Jesus had other encounters with angels in his hordiske life, the Bible recounts only in two cases. The first was after Satan had tempted him in 40 days.
"Then the devil left him, and behold, angels came and took care of him."

The second angel's visit was in the garden of Gethsemane shortly before Jesus was arrested.

Luk.22,41-43
So he went so far as a stone's throw, knelt down and prayed: Father, if you're willing to do, take this cup of suffering away from me. But your will be done, not mine.
As an angel from heaven appeared to him and strengthened him.

Jesus also referred tilengle when his friends tried to protect him against the soldiers came to arrest Him in Gethsemane Garden.

Matt.26,52-53
Then Jesus said to him: "Put your sword into its sheath For all who take the sword shall fall by the sword.
Or do not you think that I can ask my father on the spot to give me more than twelve legions of angels to help?

One of the prettiest incidents happened at the meeting with angelic women who went to Jesus' tomb on treid day efte His death.
They found the tomb empty.

Luk.24,4-8
While they stood there not knowing what to believe, there was suddenly in front of them two men in shining garments. The women were terrified and bowed with his face toward the ground, but the men said unto them, Why seek ye the living among the dead? He is not here, he is risen.
Remember how he spake unto you, while he was yet in Galilee, saying that the Son of man should be surrendered in the hands of sinful men and be crucified and rise on the third day. 'Then they remembered his words.

Another appearance of angels associated with the return of Jesus and is described in the Apostles dozen works.

Apg.1,10-11
As they stared at the sky while he drove away, behold, there stood two men in white robes with them. They said: 'Why do you stand and look skyward, Galileans? The Jesus who was taken from you into heaven, will come again in the same manner as ye have seen him go into heaven. "
 

Engle betjente den nye menighed

Engle betjente den nye menighed

Apg.10,1,3-4
I Cæsarea var der en mand ved navn Cornelius, som var officer i en militærafdeling, der hed Den Italienske. Han var from og gudfrygtig, ligesom hele hans husstand; han gav folket mange almisser og bad bestandig til Gud.

En dag omkring ved den niende time så han tydeligt i et syn Guds engel, der kom ind til ham og sagde: »Cornelius!« Han stirrede på englen og spurgte forfærdet: »Hvad er der, herre?« Englen sagde til ham: »Dine bønner og dine almisser er steget op til Gud og huskes hos ham. Send nu nogle folk til Joppe efter en mand, der hedder Simon med tilnavnet Peter. Han bor hos garveren Simon, hvis hus ligger ved havet.«

I mellemtiden fik Peter et syn fra Herren. Efter det syn fortalte Helligånden ham, at tre hedenske mænd spurgte efter ham, og at han skulle tage med dem.

Peter vendte med mændene tilbage til Cornelius` hus, hvor Cornelius havde sammenkaldt sine slægtninge og nærmeste venner. Der forklarede han dem om Jesus. endnu mens han talte, kom Helligånden over alle dem, som hørte forkyndelsen,og de begyndte at tale i nye tunger og lovprise Gud. De blev alle døbt i Jesu Kristi navn. 

En anden episode vedrører apostlen Paulus. Efter han var rejst hele vejen igennem Asien, blev Paulus til sidst taget til fange og sendt til Rom. På deres tur dertil, brød der en frygtelig storm løs. Soldaterne planlagde at kaste Paulus overbord, men han standsede dem ved at fortælle en drøm.

Apg.27,21-26
Peter gik da ned til mændene og sagde: »Det er mig, I spørger efter. Hvorfor er I kommet?« De svarede: »Officeren Cornelius, som er en retfærdig og gudfrygtig mand og velanskrevet hos hele det jødiske folk, har af en hellig engel fået bud om at lade dig hente til sit hus og høre, hvad du har at sige.« Så bød han dem indenfor og beværtede dem. Næste dag brød han op og tog af sted sammen med dem, og nogle af brødrene fra Joppe tog med ham.

Dagen efter kom de til Cæsarea. Cornelius ventede dem og havde sammenkaldt sine slægtninge og de nærmeste venner. Da Peter skulle til at gå ind, kom Cornelius ham i møde og faldt ned for hans fødder og tilbad ham. Men Peter bad ham rejse sig og sagde: »Rejs dig op, jeg er jo selv et menneske.«

Mændene troede på Paulus og sparede hans liv. Havde det ikke været for englens mellemkomst, ville Paulus være blevet dræbt, og vi ville muligvis heller aldrig være blevet være blevet velsignet med mange af hans skrifter. Så ville hele den første menigheds historie nok have været meget anderledes.

Kommer der stadig engle til Guds folk idag? Tusindvis af mennesker kan bekræfte det faktum, at det gør der, og mange hundrede bladartikler og bøger er blevet skrevet for at berette om englebesøg. Vi har også følgende påmindelse fra Hebræerbrevet:

Heb.13,1-2
 Lad broderkærligheden vare ved; glem ikke gæstfriheden, for ved at være gæstfrie har nogle uden selv at vide det haft engle som gæster.

Engle served the new congregation

Angels served the new congregation

Apg.10,3-4
In Caesarea there was a man named Cornelius, who was an officer in a military unit called the Italian. He was pious and devout, like all his household, he gave the people many alms and prayed continually to God.

One day around about the ninth hour he saw clearly in a vision God's angel came to him and said, "Cornelius," He stared at the angel and asked, horrified: "What is it, sir?" The angel said to him: Your prayers and your alms have ascended to God and remembered him. Now, send some people to Joppa after a man named Simon, called Peter. He is staying with Simon tanner, whose house is by the sea."

Meanwhile, Peter a vision from the Lord. After the vision the Holy Spirit told him that three pagan men asked for him and that he should take with them.

Peter turned the men back to Cornelius `house where Cornelius had called together his relatives and closest friends. There he explained to them about Jesus. even while he spoke, the Holy Spirit came upon all those who heard the service, and they began to speak in new tongues and praising God. They were all baptized in the name of Jesus Christ.

Another incident relates to the Apostle Paul. After he had traveled throughout Asia, Paul was eventually captured and sent to Rome. On their journey there, broke a terrible storm loose. The soldiers planned to throw overboard Paul, but he stopped them by telling a dream.

Apg.27,21-26
Peter went down to the men and said: 'It's me, I have requested. Why have you come? "They said: 'The officer Cornelius, a righteous and pious man and well regarded by the entire Jewish people have a holy angel had bid to let you get to his house and hear what you have to say. 'So he invited them inside and entertained them. Next day he broke up and went away with them, and some of the brothers from Joppa went with him.

The day after they came to Caesarea. Cornelius was expecting them and had called together his relatives and closest friends. When Peter was about to go in, come Cornelius met him and fell at his feet and worshiped him. But Peter told him to stand up and said, 'Get up, I am a human being. "

The men believed in Paul and saved his life. Had it not been for the angel's intervention, would Paul have been killed and we would possibly never have been been blessed with many of his writings. So would the whole first church history probably have been much different.

Will there still angels to God's people today? Thousands of people can confirm the fact that it makes there, and hundreds of magazine articles and books have been written to tell of visitations. We also have the following reminder from Hebrews:

Heb.13,1-2
  Let brotherly love continue, do not forget hospitality, for by being hospitable, some without even knowing it had angels as guests.