Footprints in the sand

One night a man had a dream. He dreamed
he was walking along the beach with the LORD.


Across the sky flashed scenes from his life.
For each scene he noticed two sets of
footprints in the sand: one belonging
to him, and the other to the LORD.When the last scene of his life flashed before him,
he looked back at the footprints in the sand.


He noticed that many times along the path of
his life there was only one set of footprints.He also noticed that it happened at the very
lowest and saddest times in his life.


This really bothered him and he
questioned the LORD about it:


"LORD, you said that once I decided to follow
you, you'd walk with me all the way.
But I have noticed that during the most
troublesome times in my life,
there is only one set of footprints.
I don't understand why when
I needed you most you would leave me."The LORD replied:


"My son, my precious child,
I love you and I would never leave you.
During your times of trial and suffering,
when you see only one set of footprints,
it was then that I carried you."

Fodspor i sandet

En nat en mand havde en drøm . Han drømte
han gik langs stranden sammen med Herren .

Over himlen glimtede scener fra hans liv .
For hver scene lagde han mærke til to sæt
fodspor i sandet : en tilhører
til ham , og den anden til Herren .

Når den sidste scene af hans liv glimtede foran ham ,
Han kiggede tilbage på fodsporene i sandet .

Han bemærkede, at mange gange på vejen mod
hans liv var der kun ét sæt fodspor .

Han bemærkede også, at det skete i det
laveste og sørgeligste tidspunkter i sit liv .

Dette er virkelig generet ham , og han
spørgsmålstegn ved HERREN om det :

" Herre, du sagde , at når jeg har besluttet at følge
dig , ville du med mig hele vejen .
Men jeg har bemærket , at i løbet af de mest
besværlige gange i mit liv ,
Der er kun ét sæt fodspor .
Jeg forstår ikke hvorfor, når
Jeg havde brug for dig mest , du ville forlade mig . "

Herren svarede :

" Min søn , min dyrebare barn ,
Jeg elsker dig og jeg ville aldrig forlade dig .
Under dit tider med prøvelser og lidelser ,
når du ser kun ét sæt fodspor ,
Det var dengang, at jeg bar dig. "

Sød historie om da Gud skabte kvindenDa Gud kom til den 6. overarbejdsdag, skabte han kvinden. 
En engle kom forbi, stillede sig hen ved siden af Gud og iagttog, hvad han lavede. Gud var så stille i dette projekt. Han var sirlig og omhyggelig. Englen spurgte: ” Hvorfor tager du så lang tid om den der?”
Herren svarede: ”Har du set alle de specifikationer, som jeg skal rette mig efter for at lave hende perfekt?”
Hun skal kunne vaskes, uden at være lavet af plast.
Hun skal have over 200 bøjelige led, som alle skal kunne skiftes ud.
Hun skal kunne fungere på al slags mad.
Hun skal have en favn, - som kan rumme flere børn ad gangen.
Hun skal kunne give en kram, der kan hele lige fra et skrabet knæ til ødelagt hjerte.
Alt dette kun med to hænder.
Englen udbrød” Kun to hænder, - umuligt… Og dette er kun en standardmodel… Det her er alt for stort et projekt til at du kan nå det hele på en dag, - vent til i morgen, og gøre hende færdig der.”
” Det vil jeg ikke” sagde Herren ” Jeg er så tæt på at afslutte denne skabning, som er mit livs favorit”
Hun helbreder sig selv, når hun er syg.
Hun kan arbejde 18 timer i døgnet.
Englen nærmede sig og rørte ved kvinden. ” Men du har lavet hende så blød Herre?”
Hun er blød, - men samtidig stærk.
Herren sagde” Du kan slet ikke forstille dig, - hvad hun skal kunne udholde”
Hun skal kunne udholde alt.
Ikke bare skal hun kunne tænke.
Hun skal kunne ræsonnere.
Hun skal kunne forhandle.
Englen blev opmærksom på noget, strakte hånden frem og rørte ved kvindens kind...
“Herre, det ser ud som om denne model er utæt! Jeg tror, at du har lagt for mange byrder på hende.”
“Hun er ikke utæt... Det er en tåre“, rettede Herren ham.
“Hvad er den til?" spurgte engelen.
Og Gud sagde:
“Tårerne er hendes måde at udtrykke sig på, hendes sorg, hendes tvivl, hendes kærlighed,
hendes ensomhed, hendes lidelse og hendes stolthed.”
Dette gjorde stort indtryk på englen; “Du er et geni, Herre. Du har tænkt på alt.
Kvinden er virkelig vidunderlig!"
Det er hun !
Kvinden har styrker, som forundrer manden.
Hun tåler vanskeligheder, hun bærer tunge byrder.
Hun besidder lykke, kærlighed og meninger.
Hun smiler, når hun vil skrige.
Hun synger, når hun vil græde.
Græder, når hun er lykkelig.
Ler, når hun er bange.
Hun slås for det, hun tror på.
Hun står op imod uretfærdighed.
Hun ta’r ikke et “nej” for et svar, når hun tror at der findes en bedre løsning.
Hun gir sig selv, for at familien skal trives.
Hun følger en veninde til lægen, fordi veninden har lægeskræk.
Hun elsker betingelsesløst.
Hun græder, når hendes børn sejrer.
Hun glæder sig over, at det går hendes venner godt.
Hun bliver glad, når hun hører om en fødsel eller et bryllup.
Hendes hjerte bliver knust, når et familiemedlem eller en ven dør.
Men hun finder selv styrken til at komme videre.
Hun ved, at et kys eller kram kan hele et knust hjerte.
Men der er en fejl ved kvinden:
Hun glemmer, hvad hun er værd.

Cute story about when God created woman

When God came to the sixth the working day, he created woman.
An angel came up, placed herself at the side of God and watched what he did. God was so quiet in this project. He was meticulous and careful.
The angel asked: "Why are you taking so long on that one?"
The Lord replied: "Have you seen all the specifications that I need to follow in order to make her perfect?"
She must be washable, without being made of plastic.
She must have over 200 flexible framework, which all must be replaced.
She must function on all kinds of food.
She must have a comprehensive - which can accommodate more children at a time.
She should be able to give a hug that can heal from a scraped knee to damaged heart.
All this with only two hands.
The angel exclaimed "Only two hands - impossible ... And this is just a standard model ... This is too big a project for you to achieve it all in a day - wait until tomorrow and make her finish it."
"I will not" Lord said "I'm so close to completing this creature who is my life's favorite"
She heals herself when she is sick.
She can work 18 hours a day.
The angel approached and touched the woman.
"But you have made her so soft, Lord?"
She is soft - yet strong.
Lord said "You can not even imagine - what she must endure"
She should be able to endure all things.
Not only must she could think.
She needs to reason.
She should be able to negotiate.
The angel was aware of something, stretched out his hand and touched the woman's cheek ...
"Lord, it looks as if this creation is leaking!
I think you've put too many burdens on her. "
"She is not leaking ...
It's a tear, "The Lord directed him.
"What is it?" Asked the angel.
And God said:
"Tears are her way of expressing himself, her grief, her doubts, her love,
her loneliness, her suffering and her pride. "
This made a deep impression on the angel, "You're a genius, Lord.
You thought of everything.
She is really wonderful! "
It is she!
The woman has strengths that amazes man.
She can handle trouble, she carries heavy burdens.
She holds happiness, love and opinions.
She smiles when she would scream.
She sings when she would cry.
Cries when she is happy.
Laughs when she's afraid.
She fights for what she believes.
She stands up against injustice.
She does not take "no" for an answer when she thinks that there is a better solution.
She gives herself so her family can thrive.
She follows a friend to the doctor because her friend has medical scare.
She loves unconditionally.
She cries when her kids are victorious.
She welcomes the fact that when her friends well.
She becomes happy when she hears of a birth or a wedding.
Her heart is shattered when a family member or friend dies.
But she finds himself the strength to move forward.
She knows that a kiss or hug can heal a broken heart.
But there is one thing wrong with her
She forgets what she is worth.

 

En sød sang1. Husk at elske mens du tør.
   Husk at leve mens du gør.

2. Den Guds klarsyn falder på,
    ser det store i det små.

3. Herrens visdom svigter ej,
   derfor mener han som jeg.

4. Husk at smile før du sover,
   så går dagens surhed over.

🙂


 

 

A sweet song

1. Remember to love while you dare .
    Remember to live while you're doing.

2.The lucidity of God falls,
     it looks great in the small.

3.Lord'swisdom not forsake,
    Therefore, he believes as I do.

4.Remember to smile before you sleep
    so goes today'sacidity over

En sød sang 2.1. Vide hvad man ikke ved,
er en slags alvidenhed.

2. Hvis ingen tanker du har,
gør da ej din tale klar.

3. Undfly alle gode råd,
bedre råd har ingen fået.

4. Helbred er hvordan man har det,
   modstandskraft er som man tar` det

Sweet song 2.

1. Know what you do not know
is a kind of omniscience .

2. If any thoughts you have ,
do not since your speech ready .

3. Escape all good advice
Better advice has not been given .

4. Health is how you feel ,
    resistanceis as if onetakes`the

 

En sød sang 3.1. Den som aldrig lever nu,
lever aldrig. Hvad gør du?

2. Skylder du på livets kår,
at det er for lidt du får,
spørg din sjæls økonomi,
om du selv har mer` at gi`

3. Slid er sundt,
nej, det som slider er,
at tro man ikke gider.

🙂 


Sweet song 3.

 
1. He who never live now
live never.What do you do?

2.Owe you for life backgrounds,
that it is too little you get,
Ask your souls seconomy
If you have more to give 

3.Attrition is healthy
no,that laboris
believe you do not bother.

I en sund familie har man:

 

 

1.  at forskelligheder er værdifulde og ressourcegivende

 

2.     at konflikter og sorg er nødvendige for udvikling.

3.     at man aldrig manipulerer med hinanden, men inspirerer.

4.     at man kan være sig selv, og frit bede om det, man ha brug for – selvom man ved, at man ikke altid kan få det.

5.     at man lever ud fra hvem man er, og ikke ud fra hvad andre mener, man burde gøre.

6.     at kærlighed ikke er en pligt, men en følge af, hvordan man behandler hinanden.

7.     at problemer er en hjælp til at kigge på familiens samarbejde og den enkeltes behov.

8.     at ingen har det godt i familien, hvis ikke alle har det godt.

9.     at børn er grænseløs afhængige af deres forældre, fordi disse er  rollemodeller, ansvarlige og kærlige.

10.   at børn altid samarbejder med forældrene, også når de ikke gør det.

 

 

 

 

I en sund familie er alle lige værdifulde, og det er den vigtigste følelse for alle familiens medlemmer.

 

 

 

M. Lise Johansen

Socialrådgiver

Famile- & visualiseringsterapeut

Enggårdsvej 23 Sørup

9530 Støvring

 

 

In a healthy family they has:1.
That
diversity is valuable and   rewarding  resource .

2. Conflictsandgriefarenecessaryfor development.

3. You nevermanipulateeach other,butinspire.

4. Thatone canbethemselvesandfreelyaskforwhat youhaveneeds -even though youknow youcannot alwaysgetit.

5. That youliveoutofwho youareandnot bywhatothersthink weshould do.

6. Thatloveis notanobligationbutaresultofhowyou treateach other.

7. Toproblemsishelpfulto lookatthe family'scooperationandindividual needs.

8. Thatno oneis doing wellin thefamily,ifnotallis well.

9. Thatchildrenarelimitlessdependent ontheirparentsbecausetheyarerole models,responsibleandloving.

10. That children arealwaysworkingwithparents, evenwhen theydo not.

 

 

 Inahealthyfamilyisallequallyvaluable, anditis themost importantsenseforall familymembers.

 

 

 

M.LiseJohansen

Social Worker

Famile&visualizationtherapist

Enggårdsvej23Sørup

9530Støvring

Et smilEt smil koster intet, men giver meget. Det gør den rig, som modtager det, uden at gøre den fattigere, som giver det. Det kræver kun et lille øjeblik, men mindet om det, kan ofte være bestandigt.

Ingen er så rig og mægtig, at han kan undvære det, - og ingen er så fattig, at han ikke kan blive rig af det.

Et smil skaber lykke i hjemmet, fremmer god vilje og det er venskabets besegling. Det giver hvile for den nervøse, opmuntrer den nedtrykte, er solskin for den bedrøvede og er naturens bedst middel mod bekymring.

Alligevel kan det ikke købes, tigges, lånes eller stjæles, for det har kun værdi, når det gives.

Nogle er for trætte til at give et smil, men så giv du dem et, for der er ingen som trænger mere til et smil end den, som ikke længere har et smil at give andre.

🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂

forfatter Ukendt

A smile

A smile costs nothing but gives much. It makes the rich who receive it, without making poorer, which gives it. It takes only a moment, but the memory of it, can often be resistant.


None is so rich or mighty that he can do without it, - and none is so poor that he can not get rich from it.


A smile creates happiness in the home, fosters good will and it is friendship sealing. It provides rest for the nervous, encourage the depressed, the sunshine for the sad and is nature's best remedy for concern.


Still, it can not be bought, begging, borrowed or stolen, for it is only valuable when it is given.


Some are too tired to give a smile, but then give you them, for there is none which penetrates more to a smile than that which no longer has a smile to give others.
author Unknown

Til eftertanke

 

 

En nær ven åbnede en skuffe i sin kones klædeskab og tog en lille silkepapirspakke frem.

”Det her” sagde han, ”er ingen almindelig pakke. Det her er lingeri.” Han pakkede op og kiggede opmærksomt på de små gennemsigtige trusser og den udfordrende BH.

”Hun købte det, første gang vi rejste til New York for 8 eller 9 år siden. Hun brugte det aldrig. Hun gemte det til en særlig lejlighed. Godt! Jeg tror, at den særlige lejlighed nu er kommet.”

Han gik hen til sengen og lagde det delikate undertøj sammen med det andet tøj, hun skulle have på til begravelsen. Hun var netop død dagen før.

 

Han vendte sig mod mig og sagde:

”Gem aldrig noget til en særlig lejlighed. Hver dag, du lever er en særlig lejlighed.”

 

Jeg tænker stadig tilbage på disse ord, - de har forandret mit liv.

 

Nu forstår jeg mere og gør mindre rent. Jeg sætter mig på terrassen og nyder blomsterne, træerne, fuglenes sang og solnedgangen, uden at ”se” ukrudtet i haven. Jeg bruger mere tid på min familie og mine venner end på at arbejde. Jeg har forstået, at livet er en kæde af sammenhængende erfaringer, jeg kan have gavn af. Ikke et overlevelseskursus. Jeg gemmer ikke noget væk længere, men bruger mine krystalglas hver dag. Jeg tager min nye jakke, de pæneste bukser eller sko på i supermarkedet, fordi jeg har lyst til det. Jeg gemmer ikke min bedste deodorant eller aftershave til særlige fester. Jeg bruger det hver gang, jeg får lyst til det. Jeg lever mere og elsker mere.

Udtrykkene ”en skønne dag” og ” en af de nærmeste dage” er ved at forsvinde fra mit ordforråd. Hvis det er værd at se på, lytte til eller gøre, så vil jeg se på det, lytte til det eller gøre det NU.

 

Jeg er ikke sikker på, hvad min vens kone havde gjort, hvis hun vidste, at hun ikke ville være her i morgen, - noget som vi alle tager for givet. Jeg vil tro, at hun havde kontaktet sin familie og sine nærmeste venner. Måske havde hun ringet til gamle venner for at bede om undskyld og slutte fred ovenpå skænderier og uenigheder. Jeg vil gerne tro, at hun var taget på en fransk restaurant, da fransk kokkekunst var hendes store lidenskab.

 

Det ville være alle disse små ting, som ikke var i orden, der ville genere mig, - hvis jeg vidste, at min sidste time var nær. Det generer mig, at jeg er holdt op med at se gamle venner, som jeg ”en skønne dag” vil tage kontakt med igen. Det generer mig, at jeg ikke skriver de breve, som jeg havde tænkt mig at skrive ”en af de nærmeste dage”. Det generer mig, og gør mig ked af det, at jeg ikke tilstrækkelig ofte har sagt til mine forældre, søskende og deres familie eller mine venner, hvor meget jeg elsker dem. Nu forsøger jeg ikke længere at forsinke, tilbageholde eller gemme på noget, som kan berige vores liv med latter og glæde.

 

Hver dag siger jeg til mig selv, at i dag er en særlig dag.

 

Hver dag, hver time, hvert minut er noget ganske særligt.

Et godt råd


Manipulation og kontrol skal ud af menighederne.

Undertrykkere stjæler kraften og friheden
.

10 gode råd

 
1.
Tro på, at der er en løsning på ethvert problem.

2.
Bevar roen. Nervøsitet bremser blot tankekraften.
Din hjerne kan ikke arbejde rigtigt under spænding. Tag fat på at løse problemet med ro i sjælen.

3.
Prøv ikke på at fremtvinge svaret, hold hjernen aslappet,
så vil løsningen melde sig og stå klar for dig.

4.
Overvej alle kendsgerningerne roligt og fornuftigt.
 
5.
Skriv punkterne op på et stykke papir. Det  klarlægger det hele for dig, og du får det hele opstillet i et ordnet system, du ser det for dig, og problemet bliver objektivt, ligesom fra dig selv.

6.
Bed en bøn og sig det for dig selv.

7.
Tro på Guds føring og løfte, der findes i Sal.73. Du vil lede mig ved dit råd.

8.
Stol på, at der vil givet dig klarhed og handlekraft.

9.
Gå i kirke og lad din underbevidsthed arbejde med problemerne, en inspireret tankegang har en forbløffeende evne til at give det rette svar.

10.
Hvis du følger disse råd omhyggeligt, er det svar, der vokser frem i dine tanker, den rigtige løsning på dine problemer.

Jesus er trofast

Jesus er trofast!

Jesus kalder på dig!

Er du træt og tung om hjertet, sig det til Jesus. For Han kan hjælpe dig, ud af dit problem.

Kom til mig, alle I som er tynget af byrder og jeg vil give jer hvile. Tag imod det åg, jeg lægger på jer og tag ved lære af mig, for jeg er ydmyg og selvopofrende. Så vil I finde ro i sjælen. Mit åg vil hjælpe jer, og min byrde vil føles let.

Matt.11,28  

🙂

Et menneske"Intet menneske kan eksistere uden at være i kontakt og udveksling med andre mennesker. Mennesket som individ kommer til at eksistere i kraft af andre. Det defineres af og definerer sine fæller.
                      (Hillgaard og Keiser)

Et menneske som kritiseres, lærer at fordømme.

Et menneske som får, klø lærer at slås.

Et menneske som hånes, bliver genert.

Et menneske som udsættes for ironi, får dårlig samvittighed.

Et menneske som opmuntres, lærer selvtillid.

Et menneske som oplever fair play, lærer retfærdighed.

Et menneske som oplever venskab, lærer venlighed.

Et menneske som oplever tryghed, bliver tillidsfuld.

Et menneske som er elsket og får knus, lærer at føle kærlighed i verden.


Ord til eftertanke* Et Guds ord, som er plantet i hjertet, vil altid vokse op som et vidnesbyrd.

* Lydighed skærper hørelsen, ulydighed svækker hørelsen.

* Mange vidnesbyrd bliver kvalt på grund af menneskefrygt.

* Herre, du tog imod så mange slag, men intet slag kunne slå dig ud.

* Det, der for fornuften er det glade vanvid, det er for troen den glade tillid.

* Alt, hvad der ser ud som modgang, må blive til lutter fremgang for en kristen.
Mortensen

* Kærligheden går ud på at gribe det bedste, der er i mennesket. Den finder en ædelsteni marken, hvor andre kun ser sten og jord.
Bindersbøll

* skal vi komme hjem, så må vi komme hjem med tak. Der er sikkert en del bøn blandt de hellige, men mindre tak. Det må vi øve os i. Jo mere tak,  des bedre klarer vi hverdagen. Husk, hvad der siges om skaren foran tronen. Den er fyldt med lov, pris og tak. Så jo mere opfyldte vi er af tak, des mere modne er vi til at komme hjem og være hos Herren.
V. Beck

* Han, der går så langt og køber dig med sit blod, han kan simpelthen ikke svigte dig. Han, der gav sit hjerteblod, han hverken vil eller kan svigte dig. Hold dig til Jesu blod.
Sh. B.

Jeg har lagt mærke til- at et hårdt ord ikke gør nogen byrde lettere at bære;

- at hver gang en mand gør sit bedste, opdager han, at er er nogen endnu bedre for ham at opnå;

- at en klog mand sommetider, får en forståelse af, hvor lidt han ved, når et barn begynder at stille ham spørgsmål;

- at smertens veje ofte fører til bønnens skole;

- at det er lettere at sige sandheden end at lytte til den selv;

- at intet menneske kan gøre sit bedste uden at kærligheden er drivkraften;

- at den som vil vandre med Gud, må gå Guds veje;

- at når mennesker har stor tro på Gud, har de også stor kærlighed til andre;

- at der hverken kræves kærlighed eller heltemod, for at klage over alt;

- at den mand som ikke kender sine egne fejl, heller ikke kan bære over med andres fejl;

- at den som foretrækker at tjene synedn, må være parat til at få syndens løn;

- at Gud aldrig har skabt et menneske, som har kunnet være alle til behag;

- at troskab i det små, hjælper menneskene til at høre Guds røst i det store;

- at et mennerskes overmod fornedrer det, mens den ydmyge vinder ære;

- at man ikke vinder noget ved at dømme, for tiden kræver årvågenher og flid, og den som glemmer dette, går snart under i kampen for tilværelsen.

Det er da ord til eftertanke, der vil noget.

🙂

Til de voksne1. Min adførd fortæller jer, hvordan jeg har det.

2. Min adfærd og opførsel er altid meningsfuld ud fra min synsvinkel og mine erfaringer.

3. Jeg lærer mest ved at se, hvordan I gør, ikke så meget af, hvad I siger.

4. Når jeg bliver besværlig og provokerende, er det fordi jeg ikke ved, hvor jeg har jer.

5. Jeg ved godt, hvad jeg har lyst til, men ikke altid, hvad der er godt for mig.

6. Jeg har det bedst, når jeg ved I er ansvarlige, og kan sætte grænser.

7. Jo bedre I har det og ved, hvad I vil, jo bedre får jeg af det, og føler mig tryg til at prøve noget nyt.

8. Jo mere I respekterer mig, jo mere lærer jeg at respektere mig selv og andre mennesker.

9. Når vi er sammen, har jeg brug for jeres opmærksomhed og forståelse, så jeg kan lære at være opmærksom og forstå andre mennesker.

10. Gennem jeres kærlighed til mig, lærer jeg, at jeg er god nok som den jeg er.  

11. Gennem jeres kærlighed til mig, lærer jeg, at holde af andre mennesker.

12. De første 5år er de vigtigste for mig til at lære, hvad der er bedst for mig og dig.


M. Lise Johansen socialrådgiver

Opskrift på en vellykket dagEn kop venlige ord.

To kopper forståelse.

Fire spiseskeer tid og tålmodighed.

En håndfuld varm personlighed

En god portion humør.


Fremgangsmåde:

Vej ordene nøje, tilsæt forståelse.
Brug god tid, og glem ikke tålmodigheden.
Blandes over ilden med den varme personlighed.
Må ikke koge.
Hold temperaturen på 37,5 grader, og hav altid humøret beredt.
Smag til med livets krydderi.
Serveres i individuelle portioner.

Jeg lover i dag- at VÆRE så harmonisk, at intet kan forstyrre min indre ro.

- at TALE positivt og med optimisme og glæde til enhver, der krydser min vej.

- at FÅ andre til at føle deres eget værd.

- at SE kun de lyse sider ved alt, og lade dette lyse over hele min adfærd.

- at TRO på det gode og kun forvente det gode.

- at BLIVE lige så glad for andres fremgang og succes - som for min egen.

- at GLEMME fortidens fortidens fejltagelser og kun  stile mod at gøre det bedre i fremtiden.

- at UDVISE tolerence overfor enhver og møde alle med et smil.

- at HAVE en indre ro mod bekymringer og vrede, styrke mod frygt og møde uro med glæde.

- at TÆNKE det bedste om mig selv og bære dette til skue - ikke ved store ord, men i gerninger.

- at LEVE i tyrghed og tillid til, at verden er på mit parti, sålænge jeg forbliver tro mod det bedste i mig selv.
  

LivetTag aldrig livet forgivet, det er kun til låns, min ven, så vær dig bevidst, at efter en frist skal du miste det igen.

Husk, at på sigt er det min pligt at vogte på dets værd, og at livets essens er varm og intens omsorg for dem, du har kær.

Spild derfor ikke tid på strid, brug kræfterne på fred, og lær de små fuldt ud at forstå at vigtigst er kærlighed.Digt af Finn Jensen

Helbred de sygeHerre, du er den store læge, som altid er den samme.
Herre, hjælp de syge og helbred dem.
Du ser, hvordan sygdom kan lamme og tappe et menneske for livsmod.
Herre, da du gik hernede ynkedes du over mennesker, fordi de var uden hyrde. du gik til dem og udfriede dem. Også idag er der mennesker, som er hjælpeløse, magtesløse pg modløse.
Herre, gå til dem og sig; "På Golgata har jeg løst jer fra alle lænker og bundet jer til mig med mit eget blod.
Jeg blev gjort til synd for jer. Jeg blev slået med sygdom for jer. Ja, jeg blev en forbandelse for jer, for at I skulle have et fristed."
Herre, tak, at det er sandt, at du med de naglemærkede hænder bandt os til dig med blodets bånd, som ingen djævel kan rive istykker.Gert Grube

Før du......

 

Før du dømmer mig, så tag lige mine sko på.
Gå samme vej gennem livet, som jeg har gået.
Snuble over de sten, jeg har snublet over.
Bearbejd tabet af mennesker, jeg har mistet.
Stå de følelser og hændelser igennem, som jeg har gjort.
...
.........Rejs dig altid op igen og gå samme vej, som jeg gjorde.
Efter alt dette kan du dømme mig eller også erkende,
at også du "kun" er et menneske
.... ♥

Vise ord


"Gud kræver ikke af os, at vi får succes, men han kræver, at vi forsøger"

Mother Teresa (1910-1997)


"Succes handler ikke om at sammenligne dine resultater med andres, men om at sammenligne dine resultater med, hvad du er i stand til at gøre."

John-Evans Jones

"Lad ham som bevæger verden, først bevæge sig selv"

Sokrates


"At finde sammen er en begyndelse,
at blive sammen er fremgang,
at arbejde sammen er succes"

Henry Ford


Hvis nogen vil være den første, skal han være den sidste af alle og alles tjener"

Jesus Kristus

succes

" God does not require us to succeed , but he demands that we try "

Mother Teresa (1910-1997)


"Success is not about comparing your results with others , but to compare your results with what you are able to do . "

John Evans - Jones

" Let him that move the world , first move himself "

Socrates


"To be together is a beginning ,
being together is progress ,
working together is success "

Henry Ford


If anyone would be first, he must be last of all and servant of all "

Jesus Christ

Overskrift 1

Kommentarer

13.02.2011 00:05

Hans K. Andersen

WOW....virkelig mange guldkorn. TAK!!!

28.08.2010 12:38

oluf borremark

gode lærige ord og til eftertanke kærlig hilsen fra søster Bodil og bror Oluf guds-fred

09.03.2010 20:25

oluf borremark

hej Ruth
gode ord og lærerig