Overskrift 1

Vidnesbyrd/Testamonies

Her kommer der vidnesbyrd lidt efter lidt, Guds mirakuløse indgriben i menneskers liv, fortæller om  Guds storhed og kærlighed. 
 
 
🙂  

 

 
Here comes the testimony , little by little , God's miraculous intervention in human life , tells of God's greatness and love

Knuden forsvandt

 

Jeg gik og havde rigtig ondt i den ene side af underlivet og jeg gik til læge, han sendte mig til gynækolog som sendte mig videre til hospitalet.
 
Jeg kom så ind og blev undersøgt og det var en meget smertefuld oplevelse, hvis man kan kalde det det, og hun sagde, at der var en knude på størrelse med en knyttet mandshånd. Hun sendte mig så til skanning, hvilket jeg skulle vente på i en hel måned.
 
Jeg gik så til en kvinde i den kirke, jeg kom i og fortalte hende det og hun bad for mig. Et par uger senere var jeg så på Ålbæk bibelcamp og der var en mandlig prædikant, der havde et kundskabsord fra Gud, det var en god bibelcamp.
 
Jeg kom hjem og stolede på, at Gud havde grebet ind. Jeg kom så til skanning og der skulle jeg have tømt min blære for at hun kunne se tydeligt. Der gik lidt mens hun skannede og hun så mægtig forvirret ud og så sagde hun "er du sikker på du har tømt blæren?" Ja, sagde jeg, men alligevel sendte hun mig ud på toilet og jeg kom ind igen og hun skannede og skannede og rejste sig helt forvirret og gik hen og læste i journalen igen, så siger hun til mig, at hun ikke kan forstå, der ikke er noget at se, for det stod der altså i journalen, at der var. Hun valgte at sende mig ned til gynækologen, for hun forstod ingenting.
 
Jeg kom så ned til gynækologen (og det var den samme som første gang) og hun undersøgte mig og hun mærkede og mærkede, så hun så helt sjov ud i ansigtet, ja hun lignede et stort spørgsmålstegn. Hun spurgte mig om, hendes elev måtte have lov at mærke på mig og jeg sagde ja, hun mærkede også og hun fandt heller ikke noget, så gik gynækologen ind ved siden ad og hentede overlægen, som så også skulle undersøge mig, ja, ja, hvad gør man ikke for Gud, han fandt heller ingen knude og så henvendte de sig til mig og spurgte mig, "hvad er der sket???" og jeg fortalte, at jeg var blevet bedt for. Halleluja!!! Tak, Tak Jesus for du helbredte mig. Wow! det var og er stort 
 
🙂

 

Tumor disappeared

I went and was really sore on one side of the abdomen and I went to the doctor , he sent me to the gynecologist who sent me to hospital .

I came in and was examined and it was a very painful experience if you can call it that , and she said there was a knot the size of a clenched hand man . She sent me to scan , which I had to wait a whole month .

I went to a woman in the church , I came in and told her and she prayed for me . A few weeks later , I was on Ålbæk bible camp and there was a male preacher who had a word of knowledge from God , it was a good Bible camp .

I came home and trusted that God had intervened . I came to scan and I should have emptied my bladder so that she could see clearly . It took a little while she scanned and she looked mighty confused and then she said " are you sure you have emptied your bladder ? " Yes , I said , yet she sent me out on the toilet and I came back and she scanned and scanned and got up very confused and went and read the journal again, so she tells me she can not understand that nothing to see , because it stood then in the record that was . She chose to send me down to the gynecologist , because she understood nothing.

I came down to the gynecologist (and it was the same as the first time ) and she examined me and she saw and felt , so she looked quite funny in the face , yes she looked like a big question mark . She asked me , her pupil would be allowed to mark on me and I said yes , she also felt and she found nothing , so went gynecologist in next ad and brought the chief physician , who then also had to examine me , yes , yes What do we do for God , he found no knot and so they approached me and asked me " what happened? ? " and I told her I had been praying for . Hallelujah ! Thank you , Thank you Jesus for healing me . Wow ! it was and is so amazing! 🙂

 

Han er en forvandlende Gud

Gud gør alle ting nyt, tror du af hele dit hjerte. Gud er miraklernes Gud, hvis du tror, skal du se Herrens herlighed. Vi tænker, mon det nu sker, det Herren har lovet. Det sker, koppel din forstand fra, og koppel din tro til. Herren giver ikke en sten, når du beder ham om et brød. Jeg skriver dette, for jeg mærker det på min egen krop, at Gud går ind og genopretter hele min krop og sanser i mit hoved. Jeg fatter det ikke med min forstand hvad der er sket, men min tro jubler, Det startede faktisk i 2001, hvor Gud begyndte at Heldbrede mig, og satte ting på plads. Men så griber Gud ind igen . En fredag hos Ruth Kristensen. Herren viser, at Ruth skal bede for mig, Ruth er lydig og gør det, Jeg ser et åbent hav, hvor jeg står på et bræt, det kan ikke være muligt tænker jeg, jo, det er dig, siger Gud, jeg tager hjem og tænker ikke over mere. Så kommer vi til søndag, hvor vi har årsmøde, Kirken er fyldt op til bristepunktet. Det er 13 år siden jeg fik en blodprop i hjernen med medfølgende hjerneskade, som er med lægernes syn umuligt at kurere. jeg tabte dengang forskellige tab i hjernen som jeg har en hel bog om, som jeg ikke skriver her, men mine balancsenerver som bliver styret fra hjernen var defekte. Det var hårdt ikke at kunne stå på benene, når vi var på ferie, var det besværligt, jeg skulle altid have en klapstol med mig, eller når jeg skulle stå i kø i en supermarked satsede jeg på at læne sig op til noget. Men denne Søndag Skete Guds under vi stod og priste Herren, så kom billedet med Havet og brættet igen, Flyt din stol sagde Herren til mig, det var en ordre fra Gud, jeg kunne fornemme noget konkret i kroppen, og kunne stå uden at holde ved noget, Tiden derefter har jeg bare kunnet holde balancsen og fået styr på min krop. Mange af de ting som har været umuligt i de 13 år, der er gået, kan jeg nu, jeg ved at Gud er en levende Gud og gør Undere i dag.
 
Af Kristian Larsen
 

He is a transformative God

God makes all things new , you believe with all your heart . God is a God of miracles if you believe, you will see the Lord's glory . We think , I wonder if it now happens , the Lord has promised . It happens Koppel your sense of , and kopel your faith . The Lord does not give a stone when you ask him a loaf. I am writing this because I feel it in my own body , that God goes in and restore my entire body and senses in my head. I can not with my mind what happened , but my faith rejoices , it actually began in 2001 when God began to Good Brede me and put things in place . But so does God in again . One Friday at Ruth Kristensen . Lord shows that Ruth should pray for me , Ruth is obedient and do what I 'm an open sea where I stand on a board , it may not be possible I think , yes, it 's you , God says , I go home and think no more . So we get to Sunday , where we have annual meeting , the church is filled to bursting point . It is 13 years since I got a blood clot in the brain with accompanying brain damage , which is helping doctors sight impossible to cur e . I lost then various losses in the brain that I have a whole book about which I'm not writing here , but my balancsenerver which is controlled by the brain was defective . It was hard not being able to stand up when we were on vacation , it was difficult , I would always have a folding chair with me or when I was queuing at a supermarket I opted to sit up to something. But this Sunday Did God under which we stood and praised the Lord , then came the picture with the sea and the board again , move your chair Lord told me it was an order from God , I could sense something concrete in the body, and could stand without holding know something , life then I could just keep balancsen and gained control of my body . Many of the things that have been impossible in the 13 years that have elapsed , I can now , I know that God is a living God and doing miracles today .
 
By Kristian Larsen

 

Gud velsigner

Jeg havde gået længe og ønsket mig et armbåndsur og jeg gik så lidt og talte med Gud om det. Jeg var efterhånden træt af at skulle have min mobil frem, hvergang jeg skulle se, hvad klokken var.


Der var gået et stykke tid med mit ønske om et ud og jeg var så i Horsens og skulle så hjem med toget og købte et blad, jeg kunne sidde og læse på vej hjem. Mens jeg sad og læste, dukkede der en sms konkurrence frem og jeg tænkte "jah, hvorfor ikke, jeg ved godt jeg ikke vinder, men hvis jeg ikke prøver, gør jeg da slet ikke. Præmien var et ur fra Gant og så en DVD film men The Kennedys.
Så jeg sms´ede  mit svar og jeg tror, der gik omkring en måneds tid og jeg havde glemt alt om denne konkurrence. Så gik jeg i postkassen for at tømme den og der var en konvolut, der så meget mistænkelig ud og jeg sagde til mig selv "gad vide, hvad det er, jeg har da ikke bestilt nogle film eller noget" og jeg gik og rugede lidt over den, så besluttede jeg at kigge i kuverten og jeg åbnede den meget forsigtigt, for hvis det var fra en filmklub skulle den jo kunne lukkes og sendes retur.

Da jeg så fik den åbnet og trak brevet ud, stod der "Tillykke du har vundet et ur fra Gant samt filmen The Kennedys på DVD og jeg så i kuverten og måbede, der lå filmen, men ingen ur. Sidst på dagen ringede det så på og jeg fik en pakke, der var det fine ur fra Gant og wow! jeg blev super glad og taknemmelig til Gud, for jeg havde jo ønsket det og han opfyldte mit ønske og så med sådan et dyrt ur. Tænk! Det var et ønske og ikke en bøn, så Gud ser også til vores hjertes ønske.

Hi, hi den første tid turde jeg slet ikke gå med det, jeg har aldrig haft sådan et dyrt ud før i hele mit liv. Nu går jeg gerne med det og jeg er meget glad for det. Tak Gud! :-)

Helbredelse

Jeg og en veninde havde en lille cellegruppe i mit hjem, vi var en god lille gruppe, det var alkoholikere og psykisk syge mm, ja lad os kalde dem de "udstødte". Der var en kvinde som havde en brækket lilletå, der ikke ville hele, jamen det kan vi da bede for sagde jeg og lagde min hånd på hendes fod og bad , jeg spurgte hende om hun kunne mærke en forskel og hun sagde ja, men det gjorde stadig lidt ondt, så jeg bad for hende igen og pludselig sprang hun op og løb rundt og gjorde alt muligt. Vi var et par stykker,d er fik hende ned på jorden igen og spurgte, hvad der var sket. Hun fortalte så, at hendes lilletå var helbredt og hun mærkede en varme nede fra og helt op til taljen, så fortæller hun, at hun havde en skade i ryggen, som gjorde, at hun skulle passe på med, hvordan hun sad, stod og lå, det havde Gud også helbredt. Jeg bad kun for lilletåen, Gud gjorde mere end det halleluja! Amen! Tak Jesus Al ære til Gud :-)

Healing

I and a friend had a small cell group in my home, we had a good little group, it was the alcoholics and the mentally ill, etc., so let's call them the "excluded". There was a woman who had a broken little toe that would not heal, well, we can pray for it, I said and put my hand on her feet and prayed, I asked her if she could notice a difference and she said yes, but it did still a little sore, so I asked her again and suddenly she jumped up and ran around and did everything possible. We were a few,  there got her down on the ground again and asked what had happened. She told me that her little toe was healed and she felt warmth from the ground up to the waist, so she says that she had an injury in the back, which meant that she had to be careful with how she sat, stood God had also healed her back. I only prayed for the little toe, God did more than that hallelujah! Amen! Thank you Jesus honor to God. God is good! :-)