Fars kærlighedsbrev


Fars kærligheds brev...  Mit barn...


Det er godt at have en Bibel ved siden af dig, når du læser dette og slå skriftstederne op.
 

Du kender mig måske ikke, men jeg vad alt om dig, Sal.139,1

Jeg ved når du sidder og når du står op.
 Sal. 139,2

 Jeg kender alle dine veje. 
Sal.139,3
 
Selv hvert et hår på dit hoved er talt.
  Matt.10,29-31

For du blev skabt i mit billede 
1.Mos.1,27

I mig lever du, bevæger dig og er til. 
Apg.17,28 

For du er mit afkom                 
Apg.17,28

Jeg kendte dig, selv før du blev undfanget. Jer.1,4-5  

Jeg valgte dig, da jeg planlagde skabelsen 
Ef.1,11-12

Du var ikke en fejl, for alle dine dage er optegnet i min bog 
Sal. 139,15-16

Jeg bestemte det præcise tidspunkt for din fødsel og hvor du skulle bo. 
Apg.17,26

Du er underfuldt skabt. 
Sal.139,14

Jeg vævede dig i din mors liv. 
Sal.139,15

Jeg bragte dig til verden, den dag du blev født.  Sal.71,6

Dem, som ikke kender mig, har tegnet forkerte billeder af mig. 
Joh.8,41-44

Jeg er ikke fjern og vred, men er det fuldendte udtryk for kærlighed.
 1.Joh.4,16

Det er mit ønske at overøse dig med min kærlighed, bare fordi du er mit barn og jeg er din Far.                 
1.Joh.3,1

Jeg kan give dig mere end din jordiske far nogensinde kunne.
  Matt.7,11

For jeg er den fuldkomne Far.                 
Matt.5,48

Hver en god gave som du får, kommer fra min hånd. Jak.1,17 

For jeg er din forsørger og jeg mætter alle dine behov. 
Matt.6,31-33
 
Min plan for din fremtid har altid været fyldt med håb. Jer.29,11
  
Fordi jeg elsker dig med en evig kærlighed. 
Jer.31,3

Mine tanker om dig er uden tal, ligesom sandet på stranden. 
Sal.139,17–18

Og jeg fryder mig over dig med sang. 
Sef.3,17

Jeg vil aldrig holde op med at gøre godt mod dig. Jer.32,40

For du er min dyrebare ejendom 
2.Mos.19,5

  Jeg ønsker at etablere dig af hele mig hjerte og af hele min sjæl. 
Jer.32,41

Og jeg vil vise dig store og underfulde ting. Jer.33,3

Hvis du søger mig af hele dit hjerte, skal du finde mig. 
5.Mos.4,29

Glæd dig i mig og jeg vil give dig, hvad dit hjerte ønsker. 
Sal.37,4

For det var mig, der gav dig de ønsker.
   Fil.2,13 

Jeg formår at gøre mere for dig end du overhovedet kan forestille dig.
   Ef.3,20

For jeg er din største opmuntrer. 
2.Thess.2,16-17   

Jeg er også den Far, der trøster dig i alle dine trængsler.   
2.Kor.1,3-4

Når dit hjerte er knust, er jeg nær ved dig. Sal.34,19

Som en hyrde bærer et lam, har jeg båret dig,  tæt ved mit hjerte.
 Es.40,11

En dag vil jeg tørre hver en tåre fra dine øjne og tage al smerten  væk, som du har lidt på denne jord. Joh.Åb.21,3-4  


Jeg er din Far, og jeg elsker dig, ligesom jeg 
elsker min Søn, Jesus. 
Joh.17,23

   For i Jesus er min kærlighed til dig åbenbaret. Joh.17,26 

Han er det præcise billede af, hvem jeg er.  Heb.1,3 

Han kom at vise, at jeg er for dig, ikke imod dig.
Rom.8,31

Og for at fortælle dig, at jeg ikke tæller dine synder.
2.Kor.5,18-19

Jesus døde så du og jeg kunne blive forligt med hinanden.
 2.Kor.5,18-19

Hans død var det ultimative udtryk for min kærlighed til dig. 
1.Joh.4,10

Jeg gav afkald på alt dét min elskede, så jeg kunne vinde din kærlighed.
   Rom.8,31-32 

Hvis du tager imod gaven i min Søn Jesus, tager du imod mig .
  1.Joh.2,23

Og intet vil nogensinde skille dig fra min kærlighed igen. 
Rom.8,38-39 

Kom hjem og jeg vil holde den største fest, himlen nogensinde har set. 
Luk.15,7 

Jeg har altid været Far, og vil altid være Far. Ef.3,14-15 

Mit spørgsmål er…Vil du være mit barn?  
Joh.1,12-13

Jeg venter på dig .                 
Luk.15,11-12

 

…Kærlig hilsen din Far Den Almægtige Gud

 

Permission To Copy: 
Please feel free to copy this text and share it with your friends as long as you do so free of charge and you include the following copyright information... "Father's Love Letter Used By Permission Father Heart Communications Copyright 2001-2008 Translated by Jan Moeller 

Fathers loveletter

Father's love letter ... My child ...


It's good to have a Bible next to you when you read this and beat up the scriptures.
  

You may not know me, but I hat all about you, Sal.139,1

I know when you sit down and when you get up.
Sal.
139,2

I know all your ways.
Sal.139,3
 
Even the very hairs on your head are numbered.
Matt.10,29-31

For you were made in my image
1.Mos.1,27

In me you live and move and exist.
Apg.17,28

For you are my offspring.
Apg.17,28

I knew you even before you were conceived.
Jer.1,4-5

I chose you when I planned creation
Ef.1,11-12

You were not a mistake, for all your days are written in my book
Sal.
139,15-16

I determined the exact time of your birth and where you would live.
Apg.17,26

You are wonderfully made.
Sal.139,14

I knit you in your mother's life.
Sal.139,15

I brought you into the world, the day you were born.
Sal.71,6

Those who do not know me, have drawn the wrong pictures of me.
Joh.8,41-44

I am not distant and angry but am the complete expression of love.
1.Joh.4,16

It is my desire to lavish my love, just because you are my child and I am your father.
1.Joh.3,1

I can give you more than your earthly father ever could.
Matt.7,11

For I am the perfect father.
Matt.5,48

Every good gift that you receive comes from my hand.
Jak.1,17

For I am your provider and I fills all your needs.
Matt.6,31-33
 
My plan for your future has always been filled with hope.
Jer.29,11
  
Because I love you with an everlasting love.
Jer.31,3

My thoughts toward you are no numbers as the sand on the beach.
Sal.139,17-18

And I rejoice over you with singing.
Sef.3,17

I will never stop doing good to you.
Jer.32,40

For you are my treasured possession
2.Mos.19,5

I want to establish you with all my heart and all my soul.
Jer.32,41

And I will show you great and marvelous things.
Jer.33,3

If you seek me with all your heart, you will find me.
5.Mos.4,29

Delight in me and I will give you what your heart desires.
Sal.37,4

For it was I who gave you those desires.
Fil.2,13

I manage to do more for you than you can imagine.
Ef.3,20

For I am your greatest encourager.
2.Thess.2,16-17

I am also the Father who comforts you in all your troubles.
2.Kor.1,3-4

When you're heartbroken, I am close to you.

As a shepherd carries a lamb, I have carried you close to my heart.
Es.40, 11

One day I will wipe away every tear from your eyes and take away all the pain you have suffered on this earth.
Joh.Åb.21,3,4

I am your Father and I love you, like me
love my son, Jesus.
Joh.17,23

For in Jesus my love for you is revealed.
Joh.17,26

He is the exact picture of who I am.
Heb.1,3

He came to demonstrate that I am for you, not against you.
Rom.8,31

And to tell you that I am not counting your sins.
2.Kor.5,18,19

Jesus died so you and I could be reconciled.
2.Kor.5,18-19

His death was the ultimate expression of my love for you.
1.Joh.4,10

I gave up everything I loved that I might gain your love.
Rom.8,31,32

To receive the gift of my son Jesus, you receive me.
1.Joh.2,23

And nothing will ever separate you from my love again.
Rom.8,38-39

Come home and I'll throw the biggest party heaven has ever seen.
Luk.15,7

I have always been Father, and will always be Father.
Ef.3,14-15

My question is ... Will you be my child?
Joh.1,12-13

I'm waiting for you.
Luk.15,11-12

  

... Love, Your Father Almighty God

  

Permission To Copy:
Please feel free to copy this text and share it withyour friends as long as you do so free of charge and you include følgende copyright information ...
"Father's Love Letter Used By Permission Father Heart Communications Copyright 2001-2008 Translated by Jan Moeller

www.FathersLoveLetter.com

Kommentarer

17.04.2012 15:58

angelina isabel maria jensen

det er altid dejligt og læse om vor fader,, ELSKER HAM AF HELE MIT HJERTE,, skønt at vide han er med mig altid,,

10.09.2011 20:51

Sabine Kristiansen

<3 Det e er SÅ vidunderligt! <3 Tak, Far, for DIT ubetinget kærlighed <3

12.02.2011 23:48

Hans K. Andersen

Virkelig godt og opbyggeligt! Tak fordi du er med til at synliggøre denne kærlighed fra vores Far.

17.07.2010 19:25

oluf borreemark

hej Ruth
det er godt at høre om fars kærlighed det er stort,tak for dit dejlige venskab det er guld vær for os kærlig hilsen dine søskene