Englene/the Angels

 

Ordet "engel" kommer fra det græske "angelos" som egentlig betyder en budbærer eller en budbringer. Det er ikke sangfigurer som hører til overtroen, men en virkelighed i den åndelige verden, som er skjult for det menneskelige blik i det daglige liv i almindelighed.

 

Guds skaberværk i evigheden

I begyndelsen var den treenige Gud, men så skabte Gud englene som sit egentlige første skaberværk, før himmel og jord kom til hernede.

 

Kol.1,16.......taler om skaberværket i den usynlige verden. ---->  I ham blev alting skabt
      i himlene og på jorden,
      det synlige og det usynlige,
      troner og herskere,
      magter og myndigheder.
      Ved ham og til ham er alting skabt.

 

Ef.!,21......taler om magt, myndighed ----> højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende.

Af disse to skriftsteder får vi af vide, at engleverdenen er organiseret og klassificeret. Det er ikke en uorganiseret flok individer, men en velorganiseret hær med sinde tropper og ledere, sat ind i Guds Riges kamp i hele universet. Gud kaldes med rette for "hærskares Gud", fordi han selv er den store leder for denne vældige hær.

 

Hvor mange engle er der i himlen?

Læs Joh.Åb.5,11 og regn selv tallet ud. Sammenlign antallet du kommer frem til med befolkningen i et kendt land.

 

Legioner: Omtale Jesus i Matt.26,53. Mere end 12 legioner engle stod klar til at hjælpe Jesus, hvis det blev nødvendigt. Udtrykket "legion" er et typisk militært udtryk. Det betegner en romersk hørdeleing på 6000 mand. 12 legioner bliver derfor til 72000, som altså her fremstilles som organiseret skare soldater i kamp for Guds riges interesser. Men dette er bare en lille del af af de mange hærskarer som Gud havde til rådighed til de forskellige formål som var aktuelle i hans rige.

Nogle af de store "navne" i himmelen er følgende:

Overengelen Mikael.............Juda v.9

Engelen Gabriel...................Luk.1,19-26

Keruber............................1.Mos.3,24

Serafer..............................Es.6,2

 

Alt dette giver os et mærkeligt indblik i den skjulte verden, der er lige så virkelig som den synlige, endog mere virkelig. Det er undeligt at tænke på, at vi alle efter død g begravlse, skal lære denne hinsidige verdens indbyggere at kende, fordi vi har fået himmelk borgerskab.

 

Lidt om englenes fald 

Der må efter alt at dømme være sket et alvorlig fald i den evige verden før syndefaldet i Edens have. Dette må man dybest set have klart for sig for fuldt ud at forstå Adam og Evas fald i Eden fuldt ud.

1.Pet.2,4...........taler om de engle der syndede og fik straf.

Juda v.6............Taler om de engle, som ikke tog vare på sin høje stand.

Joh.Åb.12,7-9.....taler od dragens, nemlig Satans engle.

Disse faldne engle blev Guds fjender med djævelen som deres øverste leder. De gør alt hvad de kan for at ødelægge Guds værk og forføre dem som bor på jorden. Bibelen giver os bare et lille glimt ind i disse forhold, så det er sikkert ikke guds mening, vi skal fordybe os i spekulationer og disse og lignende ting, men vi skal være optaget af det positive i Guds riges herlige verden.

 

Lysets engle

Det er gribende og studere disse engles optræden og virksomhed ned gennem historien. De har haft en meget stor indflydelse ved afgørende forekomster i Guds folks liv til alle tider. Nedenfor givesder en kort oversigt over de vigtigste steder i Bibelen som fortæller om engleåbenbarelser:

I Det gamle Testamente

1Mos.16,7.........................................For Hagar.

1.Mos.18,2........................................For Abraham.

1.Mos.32,1........................................For Jacob.

2.Mos.3,2.........................................For Moses.

2.Kong.1,3........................................For Elias.

Zak.3,6............................................For ypperstepræsten.

Ved Jesus liv på jorden

Luk.1,20..................................Ved hans bebudelse.

Luk.2,13..................................Ved hans fødsel.

Matt.2,13.................................Under forfølgelsen.

Mark.1,13.................................I ørkenen.

Luk.22,43.................................I Getsemane.

Luk.24,4..................................Ved opstandelsen.

Apg.1,10..................................Ved himmelfarten.

Blandt de første kristne

Apg.2,19...........................................I fængslet.

Apg.8,26...........................................Filip.

Apg.10,3...........................................Cornelius.

Apg.12,7...........................................Peter.

Apg.27,23..........................................Paulus.

Joh.Åb.1,1........................................På Patmos.

Ned gennem kristendommens hitorie lige til i dag, har vi også hørt om at engle til visse tider åbenbarer sig for kristne mennesker ved afgørende epoker i deres liv og tjeneste for Herren, selv om det må understreges, at det hører til sjældenhederne.

 

P

Personlige engle:

Bibelen lærer os, at det er personlige engle, der ledsager de frelste. Selvom vi i almindelighed ikke får dem at se, er de der alligevel, og vi skal tro enkelt og tillidsfuldt, det der står skrevet om denne sag. Studer i denne forbindelse disse skriftsteder:

Heb.1,14..........................................udsendt til dem som skal arve frelse.

Sal.34,8....................................lejrer sig omkring dem, som frygter Herren.

Apg.12,15................................................................Det er hans engel.

Matt.18,10..............................Jeres engle, d.v.s. jer som tror på Jesus, også børn.

Englene følger godt med

Luk.15,10....................................Sådan, siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over én synder, som omvender sig. De følger spændt med den enkelte, om de vil sige ja til Guds kald.

1.Kor.11,10....................Mærk jer her udtrykket "for englenes skyld". Sammenlign vers 16 og 17. Det viser os, at englene også følger med i menighedslivet. Det lønner sig dårligt og optræde sådan, at englenes mishag kommer over os.

Luk.16,22..............Lazarus blev båret bort af engle ved sin død. At englene er ved de frommes dødslejer, er ikke bare en gammel talemåde, men en realitet.

 

Englene og dommen

Når Gud skal udføre sine mægtige domshandlinger, benytter han sig af sine engle.

2.Kong.19,35................................Herrens engle slår assyrerne.

Matt.13,39...................................Høstarbejderne er englene (se også v.41).

Joh.Åb.8,2.......................... ........Domsbasunerne.

Joh.Åb.10,1.................................En anden vældig engel.

Joh.Åb.16,1.................................Englene med vredesskålene.

Joh.Åb.18,1.................................En anden engel med stor magt.

Vi finder altså ud af, at englene ikke bare er nogle flotte glansbilleder. De er mægtige personligheder men en frygtindgydende magt og indflydelse så vel i himmelen som på jorden.

 

Hvad englene ikke kan

Englene har en stor og vidtrækkende tjeneste at udføre i den åndelige verden, men deres tjeneste er alligevel begrænset. englene kunne åbenbare sig for Cornelius, sådan som vi læser det i Apg.10,3, men det var Peter som måtte bringe det frelsende budskab. Apg.11,14. Vi læser i 1.Pet.1,12, at englene attrår at skue ind i frelsens evangelium som vi har oplevet som som frelste syndere. Det er for dem en stor hemmelighed, men de følger alligevel interesseret med i det sjælefrelsende arbejde. Hvor er det stort, at vi som er frelste, har en sådan tjeneste, at sangeren udbryder: "Hvor kunne vel engle begære at gå med så saligt et bud." Er du opmærksom på det store privilegium vi har i Guds tjeneste? At bringe frelsens bud til menneskene for derved at redde deres sjæle - se det kan englene ikke gøre, men det kan du og jeg!

 

Bibelen advarer mod usund engledyrkelse

Kol.2,18  Slår ned på sådanne uåndelige tendenser blandt de første kristne.

Joh.Åb.22,8-9  Advarer mod engletilbedelse. "Hold digfra dette". Gud alene skal du tilbede.

Her til sidst tager vi et interessant citat med fra professor Hallesbys troslære:

"Såvidt jeg forstår skriften, ønsker Gud, at der skal være adgang til personlig indflydelse fra englene til os mennesker. Men når og hvorvidt denne indflydelse skal nå fra underbevidstheden op i vores bevidste personliv, det afhænger af Guds egen bestemmelse i det enkelte tilfælde. Og det kan godt være vores tid er sådan til disse usynlige personvæsner, at vi ikke opnår al den velsignelse fra dem, som deres tjeneste er i stand til at bringe os."

 

 

 

 

The word "angel" comes from the Greek "angelos" which really means a messenger or a messenger. It is not singing characters which belong to the superstition, but a reality in the spiritual world, which is hidden to the human eye in the daily life in general.

 

God's creation in eternity

In the beginning was the triune God, but that God created the angels as his real first creation, before heaven and earth came down here.

 

Kol.1, 16 ...... talking about the creation of the invisible world. ----> In him all things were created
      in heaven and on earth,
      the visible and the invisible,
      whether thrones or dominions,
      principalities and powers.
      For him and for him all things were created.

 

Ephesians.!, 21 ..... talk about power, authority ----> high above all authority, power, force, reigns of power and every name that is named, not only in this age but also in the future .

Of these two scriptures we know of that angelic world is organized and classified. It is not a disorganized bunch of individuals, but a well-organized army with ever troops and leaders, put into God's kingdom battle in the entire universe. God called rightly "Host God" because he is the great leader of this vast army.

 

How many angels are there in the sky?

Read Joh.Åb.5, 11 and rain even figure out. Compare the number you reach the population in a country known.

 

Legions mention Jesus in Matt.26, 53 More than 12 legions of angels stood ready to help Jesus, if it was necessary. The term "legion" is a typical military expression. It denotes a Roman hørdeleing of 6000 men. 12 legions are therefore to 72000, as that is here presented as organized crowd of soldiers into battle for God's kingdom interests. But this is just a small part of the many hosts as God had available for the various purposes that were current in his kingdom.

Some of the big "names" in heaven are as follows:

Overengelen Mikael ............. Judah V.9

The angel Gabriel ................... Luk.1 0.19 to 26

Cherubs ............................ 1.Mos.3, 24

Seraphs .............................. Es.6, 2

 

All this gives us a remarkable insight into the hidden world that is as real as the visible, even more real. It is sub strange to think that all of us after death g begravlse must learn this afterlife world's inhabitants to know, because we have himmelk citizenship.

 

A little about angels fall

There must in all probability have been a serious decline in the eternal world before the Fall in the Garden of Eden. This must basically be clear to themselves to fully understand Adam and Eve in Eden fully.

1.Pet.2, 4th .......... talking about the angels that sinned, but punishment.

Judah v.6 ............ Talking about the angels who did not take care of his high rank.

Joh.Åb.12 0.7 to 9 ..... talking od dragon, namely Satan's angels.

These fallen angels were God's enemies with the devil as their supreme leader. They do everything they can to destroy the work of God and deceive them that dwell on the earth. The Bible gives us just a small glimpse into these matters, so it's probably not God say, we must immerse ourselves in speculations and these and similar things, but we have to be concerned about the positive things in God's kingdom glorious world.

 

Angels of light

It is poignant and study these angels performances and activities throughout history. They have had a huge influence on crucial instances of God's people's lives at all times. Below givesder a brief overview of the most important places in the Bible that talks about angels revelations:

In the Old Testament

1Mos.16, 7th ........................................ For Hagar.

1.Mos.18, second ....................................... For Abraham.

1.Mos.32, 1 ....................................... For Jacob.

2.Mos.3, second ........................................ For Moses .

2.Kong.1, third ....................................... For Elias.

Zak.3, 6th order ........................................... High Priest.

When Jesus life on earth

Luk.1, 20 ................................. At his announcement.

Luk.2, 13 ................................. At his birth.

Matt.2, 13 ................................ In pursuing.

Mark.1, 13 ................................ In the desert.

Luk.22, 43 ................................ In Gethsemane.

Lk.24, 4th ................................. At the resurrection.

Apg.1, 10 ................................. At Ascension.

Among the first Christians

Apg.2, 19 .......................................... In prison .

Apg.8, 26 .......................................... Philip.

Apg.10, third .......................................... Cornelius.

Apg.12, 7 .......................................... Peter.

Apg.27, 23 ......................................... Paul.

Joh.Åb.1, first ....................................... On Patmos.

Down through Christianity hitorie to this day, we have also heard about the angels at certain times reveals itself to Christian people at crucial periods in their lives and service to the Lord, although it must be stressed that it is rare.

 

Personal angels

The Bible teaches us that it is personal angels who accompany the saved. Although we generally do not see them, they are there anyway, and we are to believe simply and confidently, it is written on this matter. Study in this connection these passages:

Heb.1, 14 ......................................... sent to them who shall be heirs of salvation.

Sal.34, 8 ................................... encamp around those who fear the Lord.

Apg.12, 15 ............................................ ................... It is his angel.

Matt.18, 10 ............................. Your angels, ie you who believe in Jesus, even children.

Angels follows well with

Luk.15, 10 ................................... How, I say unto you, there will be joy with the angels of God over one sinner who repents. They follow excited with the individual whether to say yes to God's call.

1.Kor.11, 10 ................... Feel you here the phrase "angels guilt". Compare verses 16 and 17 It shows us that the angels also included in the church life. It pays poorly and act so that the angels displeasure comes over us.

Luk.16, 22 ............. Lazarus was carried away by the angels at his death. The angels are the saints death bearings, is not just an old saying, but a reality.

 

Angels and judgment

When God shall fulfill its mighty judgment actions, he uses his angels.

2.Kong.19, 35th ............................... Lord's angels beats Assyrians.

Matt.13, 39 .................................. harvest workers are angels (see also V.41) .

Joh.Åb.8, 2 ......................... Kingdoms ........ trumpets.

Joh.Åb.10, first ................................ Another mighty angel.

Joh.Åb.16, first ................................ angels with anger bowls.

Joh.Åb.18, first ................................ Another angel with great power.

We find then out of that angels are not just some beautiful scraps. They are powerful personalities but a fearsome power and influence as well in heaven as on earth.

 

What angels can not

The Angels have a great and far-reaching service to perform in the spiritual world, but their service is still limited. angels could reveal Himself to Cornelius, as we read it in Apg.10, 3, but it was Peter who had to bring the saving message. Apg.11, 14 We read in 1.Pet.1, 12, the angels desires to look into the gospel of salvation that we have experienced as that saved sinners. It is for them a big secret, but the consequences still interested in the soul-saving work. Where it is great that we are saved, have such a service, the singer exclaims: "How could well angels desire to go with so blessed a bid." Are you aware of the great privilege we have in the service of God? To bring salvation bid to man in order to save their souls - see the angels can not do, but you and I!

 

The Bible warns against unhealthy worship of the angels

Kol.2, 18 Turns into such uåndelige trends among the first Christians.

Joh.Åb.22 0.8 to 9 Warns angels worship. "Keep digfra this". God alone shall you worship.

Here, finally, we take an interesting quote from the professor Hallesbys creed:

"As far as I understand Scripture, God desires that there should be access to the personal influence of the angels to us humans. But when and whether this influence must reach the subconscious into our conscious personliv, it depends on God's own determination in each case. And it may well be our time is how these invisible creatures person that we do not obtain all the blessings from them, as their service is able to bring us. "